Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 19 april 2023

Categorie
Raadsvergaderingen,
Locatie
Raadzaal
Tijd
20:00 - 23:00 uur

1. Opening en vaststelling agenda

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Benoeming raadslid i.v.m. ziekteverlof

Mevrouw Henny Timmerman wordt benoemd als raadslid voor de VVD.

2. Vragenhalfuur

Vast onderdeel van deze vergadering

Bijgevoegde documenten

a. Vragen die mondeling zullen worden beantwoord

b. Vragen die schriftelijk zullen worden beantwoord

3. Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

Behandeld in een vorige meningsvormende raad.

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst.

a. Extra investeringsruimte Kindcentrum de Meerstroom Muiderberg *

1. Motie Extra investeringsruimte Kindcentrum Meerstroom Muiderberg

Bijgevoegde documenten

b. M23-18 Motie PvdA - Openstelling Huis van de Democratie *

c. M23-22 Motie Aanpassing tarieventabel Legesverordening 2023

d. A23-24 Amendement Kadernota integrale aanpak Muiden Noordwest

e. A23-25 Amendement Kadernota integrale aanpak Muiden Noordwest

f. M23-23 Motie Terugzenden voor aanpassing raadsvoorstel Omgevingsvisie

4. Schorsing

Vast onderdeel van deze vergadering

5. Besluitvormend

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Participatieplan Bussum-Zuid ∞

b. Aanpassing tarieventabel Legesverordening 2023 (1e wijziging 2023) ∞

1. Motie en amendement Aanpassing tarieventabel Legesverordening 2023

c. M23-20 Motie GDP/Hart - Structurele financiële oplossing voor wegvallen inkomsten papierinzameling verenigingen ∞

d. Regionale Beleidsvisie Externe Veiligheid

e. Kadernota Integrale Aanpak Muiden Noordwest

1. Amendementen Kadernota integrale aanpak Muiden Noordwest

6. Hamerstukken

Vast onderdeel van deze vergadering

c. Aanwijzing tweede plaatsvervangend voorzitter van de raad

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Vaststellen Besluitenlijst 29 maart 2023

Bijgevoegde documenten

b. Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen

  • 533749 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland - Financiële positie 2023

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

  • 550443 Rekenkamercommissie Gooise Meren - Wet Versterking Decentrale Rekenkamers - Uitbreiding van onderzoeksbevoegdheden

8. Voorziening voor GAD (besloten behandeling)

Vast onderdeel van deze vergadering

9. Sluiting

Vast onderdeel van deze vergadering