Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 19 april 2023

Raadzaal
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

a.

Benoeming raadslid i.v.m. ziekteverlof

Mevrouw Henny Timmerman wordt benoemd als raadslid voor de VVD.

2.

Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

Vragen die mondeling zullen worden beantwoord

b.

Vragen die schriftelijk zullen worden beantwoord

3.

Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

Behandeld in een vorige meningsvormende raad.

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst.

a.

Extra investeringsruimte Kindcentrum de Meerstroom Muiderberg *

1.

Motie Extra investeringsruimte Kindcentrum Meerstroom Muiderberg

Bijgevoegde documenten

b.

M23-18 Motie PvdA - Openstelling Huis van de Democratie *

Bijgevoegde documenten

c.

M23-22 Motie Aanpassing tarieventabel Legesverordening 2023

d.

A23-24 Amendement Kadernota integrale aanpak Muiden Noordwest

e.

A23-25 Amendement Kadernota integrale aanpak Muiden Noordwest

Bijgevoegde documenten

f.

M23-23 Motie Terugzenden voor aanpassing raadsvoorstel Omgevingsvisie

4.

Schorsing

5.

Besluitvormend

a.

Participatieplan Bussum-Zuid ∞

Bijgevoegde documenten

b.

Aanpassing tarieventabel Legesverordening 2023 (1e wijziging 2023) ∞

1.

Motie en amendement Aanpassing tarieventabel Legesverordening 2023

c.

M23-20 Motie GDP/Hart - Structurele financiële oplossing voor wegvallen inkomsten papierinzameling verenigingen ∞

d.

Regionale Beleidsvisie Externe Veiligheid

Bijgevoegde documenten

1.

Beantwoording vragen

e.

Kadernota Integrale Aanpak Muiden Noordwest

1.

Amendementen Kadernota integrale aanpak Muiden Noordwest

f.

Financiële verordeningen Gooise Meren 2023

6.

Hamerstukken

a.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Stedelijk gebied – Van Limburg Stirumlaan 105’ en verlenen omgevingsvergunning (De Tweemaster)

b.

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor het verduurzamen van sportcentrum Zandzee Struikheiweg 14 te Bussum

c.

Aanwijzing tweede plaatsvervangend voorzitter van de raad

7.

Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

Vaststellen Besluitenlijst 29 maart 2023

Bijgevoegde documenten

b.

Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen
  • 533749 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland - Financiële positie 2023

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen
  • 550443 Rekenkamercommissie Gooise Meren - Wet Versterking Decentrale Rekenkamers - Uitbreiding van onderzoeksbevoegdheden
8.

Voorziening voor GAD (besloten behandeling)

9.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten