Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 20 december 2023

Categorie
Raadsvergaderingen,
Locatie
Raadzaal
Tijd
20:00 - 23:00 uur

1. Opening en vaststelling agenda

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Benoeming raadslid en steunfractieleden

De heer Daan Heineke wordt benoemd als raadslid voor GroenLinks.

Mevrouw Blüm wordt benoemd als steunfractielid voor GroenLinks, de heer Van der Louw wordt benoemd als steunfractielid voor de VVD.

2. Vragenhalfuur

Vast onderdeel van deze vergadering

Bijgevoegde documenten

a. Vragen die tijdens de vergadering mondeling worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

3. Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering

∞ Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst

a. Startnotitie project Veldweg (701298) *

b. Invoeren burgerinitiatief (698535) *

1. Amendement Visie Onderwijshuisvesting

2. Beantwoording vragen

d. Motie D66 - Integrale kijk op stimuleringsbeleid klimaatambities Gooise Meren

e. Motie CDA - Duurzame ontwikkeling natuur & recreatiepark Naarderbos

f. Motie VVD - Lobby vuurwerk VNG

Bijgevoegde documenten

g. Motie D66 - Integraal parkeerplan voor het centrum Bussum

4. Schorsing

Vast onderdeel van deze vergadering

5. Besluitvormend

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Verordening doelgroepen woningbouw Gooise Meren (706487) ∞

b. Uitvoeringskrediet entree Muiden Zuidwest (706687) ∞

c. Decemberwijziging begroting 2023 (714943) #

1. Beantwoording vragen

d. Herinrichting Spiegelstraat e.o. (711373) #

Bijgevoegde documenten

e. Motie Wij Gooise Meren - Juiste uitvoering welstandsnota Villagebied Het Spiegel ∞

f. Transitie Rekenkamercommissie naar Rekenkamer (704564) #

g. Benoemen leden Rekenkamer (schriftelijke stemming) #

6. Hamerstukken

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Verordeningen onroerende-zaakbelastingen en roerende ruimte belastingen 2024 (716597) #

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Besluitenlijst raad 29 november 2023

Bijgevoegde documenten

b. Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen
  • 727706 VRGV - Reactie db op de zienswijzen 1e en 2e begrotingswijziging 2023 VRGV
Ter kennisgeving aannemen en ter  behandeling in handen college stellen
  • 730401 Raad van State - Niet tijdig beslissen op bezwaar tegen besluit raad
  • 725251 Raad van State - Beroep Bp Kindcentrum De Meerstroom

8. Sluiting

Vast onderdeel van deze vergadering