Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 20 september 2023

Raadsvergaderingen, Raadzaal
20:00 - 22:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

a.

Benoeming raadslid en steunfractielid

Mevrouw Henny Timmerman wordt benoemd als raadslid voor de VVD.

De heer Martijn Kahlman wordt benoemd als steunfractielid voor de PvdA.

2.

Vragenhalfuur

3.

Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst

a.

Nota van Uitgangspunten Vesting Muiden fase 2 (614726) *

1.

Beantwoording vragen

b.

M23-94 Motie Bestemmingsplan De Meerstroom

Bijgevoegde documenten

c.

Nieuwe amendementen Omgevingsvisie

d.

M23-95 Motie Wij Gooise Meren - Parkeereis Gooise Meren

Bijgevoegde documenten

4.

Schorsing

5.

Besluitvormend

a.

Omgevingsvisie (231762) ∞

1.

Moties en amendementen Omgevingsvisie

Bijgevoegde documenten

b.

Buitenplanse activiteiten met bindend advies van de raad aan het college (498996) ∞

Bijgevoegde documenten

1.

Amendementen Vaststellen buitenplanse activiteiten met bindend advies van de raad aan het college

c.

Buitenplanse omgevingsplanactiviteiten met een verplichte participatie (499063) ∞

Bijgevoegde documenten

1.

Motie Buitenplanse omgevingsplanactiviteiten met een verplichte participatie

Bijgevoegde documenten

d.

Verordening adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en beleidslijn Welstandsvrij bouwen (499069) ∞

1.

Amendementen Verordening adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en beleidslijn Welstandsvrij bouwen

e.

Quick Wins Busstation Crailo (641790) #

Bijgevoegde documenten

f.

Bestemmingsplan De Meerstroom Muiderberg (687721)

Bijgevoegde documenten

1.

M23-94 Motie De Meerstroom

Bijgevoegde documenten

g.

Woonzorgvisie 2023 “Wonen met Zorg in Veerkrachtige Wijken (242784)

h.

M23-28A Motie PLEK - Aansluiting bij het Schone Lucht Akkoord

Bijgevoegde documenten

6.

Hamerstukken

a.

Aanpassen Winkeltijdenverordening Gooise Meren (628894)

b.

Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet restauratie Vondelschool (686865)

Bijgevoegde documenten

c.

Zienswijze Jaarstukken en begrotingswijzigingen OFGV (695182)

d.

Zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling OFGV (697098)

7.

Vaststellen Besluitenlijst en Lijst Ingekomen Stukken

a.

Besluitenlijst raad 12 juli 2023

Bijgevoegde documenten

b.

Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen
 • 695967 PCN - Jaarverslag PCN 2022
 • 700587 RAV Gooi en Vechtstreek - Aanbiedingsbrief jaarverslag 2022 RAV Gooi en Vechtstreek en Flevoland
 • 704429 Regio G&V - Reactie op zienswijzen PC stukken
 • 673105 VRGV - Reactie op de zienswijzen op Ontwerp-programmabegroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027
 • 705127 GAD - Resultaten onderzoek klanttevredenheid GAD
 • 705380 Inwoner - Fukushima en duurzaamheid windmolens
 • 705591 Regio G&V - Nota van beantwoording - reactie op zienswijzen gemeenschappelijke regeling
Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen
 • 691187 Inwoner - Zienwijze ontwerp-bestemmingsplan Marienburg
 • 693299 OFGV - Brief raden en staten jaarstukken en resultaatbestemming 2022
 • 693632 Inwoner - Voorstel nieuw wandelpad
 • 694829 Inwoner - Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Marienburg
 • 696863 VRGV - Aanbiedingsbrief raden na def vaststelling PGB VRGV 2024 en JS 2022-getekend
 • 697527 Inwoner - Aanmelden als gegadigde voor verkoop of pacht gronden Schootsvelden in Muiden Oost
 • 701862 Tomingroep - Jaarrekening 2022 en Begroting 2024 van Werkvoorzieningsschap Tomingroep
 • 701873 CRKE - Reactie op omgevingsvisie Gooise Meren
 • 702010 Inwoner - Verzoek aandacht voor artikel over klimaatverandering
 • 704362 SDO Sportpark De Kuil - Zienswijze ontwerpverklaring van geen bedenkingen Solar parking
 • 704113 Medezeggenschapsraad Jozefschool Muiden - Onveilige route naar gymzaal
 • 703189 Sociaal Werk Nederland - Indexering tarieven sociaal werk
 • 674788 Stadsraad Muiden - Verplaatsen bushalte
 • 705580 Inwoners - Zienswijze verklaring van geen bedenkingen Solar Parking
 • 705121 Regio G&V - Bestuursrapportage 2023 en Begrotingswijziging   2023
 • 705257 Regio GV - RSA agendatool 2023-2026 actualisatie sept 2023 AB
 • 705864 VRGV - Bestuursrapportage 2023 Veiligheidsregio
8.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten