Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 24 januari 2024

Categorie
Raadsvergaderingen,
Locatie
Raadzaal
Tijd
20:00 - 23:00 uur

1. Opening en vaststelling agenda

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Benoemen raadslid

Mevrouw Henriette Schimmel wordt benoemd als raadslid in de plaats van mevrouw Floor Elderman.

2. Vragenhalfuur

Vast onderdeel van deze vergadering

Bijgevoegde documenten

a. Vragen die tijdens de vergadering mondeling worden beantwoord

3. Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering

∞ Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst

a. Motie Integrale kijk op stimuleringsbeleid klimaatambities GM *

b. Motie Lobby Vuurwerk VNG *

Bijgevoegde documenten

c. Motie Integraal parkeerplan centrum Bussum *

d. Motie Duurzame ontwikkeling natuur & recreatiepark Naarderbos *

e. Motie Prioriteit geven aan omgevingsplannen beschermd dorps- en stadsgezicht

4. Schorsing

Vast onderdeel van deze vergadering

5. Besluitvormend

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Invoeren burgerinitiatief (698535) ∞

6. Hamerstukken

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2023 (718219)

b. Aanpassing bebouwde komgrenzen Muiden (709494)

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Vaststellen besluitenlijst raad 20 december 2023

Bijgevoegde documenten

b. Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen
 • 735842 Regio G&V - Kaderbrief 2025
 • 734555 Regio G&V - Informatiebrief raadsleden - Jaarverslag RBL 2022-2023
 • 734497 Regio G&V - Reactie zienswijzen BW 2023-02
 • 734184 Provincie Noord-Holland - Financieel toezichtregime 2024
 • 740732 VRGV - Brief gemeenteraden reacties dekkingsplan VRGV
 • 744465 Regio G&V - RSA agendatool 2023-2026 actualisatie 15 dec 2023 AB
Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen
 • 734500 Bewonersvereniging Naarderbos - Golfbaan Naarderbos
 • 733260 Bewoners Huibert van Eijkenstraat - Brief aan WSN alternatief conceptbouwplan
 • 733159 Regio G&V - Aanbiedingsbrief Gemeenschappelijke Regeling 2024
 • 742328 Alliance Automotive Services - Zienswijze Ontwerp Bp Het Nieuwe Raadhuis Bussum
 • 730401 Raad van State - Dwangsom niet tijdig beslissen
 • 744472 Bewonerscommissie Buitenplaats Naarden - Zienswijze Concept Bestemmingsplan Naarderbos
 • 744461 Regio G&V - RIB Veilig Thuis Wachttijden

8. Sluiting

Vast onderdeel van deze vergadering