logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 12 juli 2017

Stadhuis Naarden - Burgerzaal
20.00 - 23.00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststellen agenda

a.

Verzoek tot interpellatie

Raadsleden kunnen de uitgebreide omgevingsvergunning raadplegen op het besloten raadinformatiesysteem.

b.

Moties Vreemd aan de orde

2.

Vragenhalfuur

a.

Overzicht vragen 12 juli 2017

Vragen kunnen tot dinsdag 11 juli 2017 12.00 uur ingediend worden bij de griffie. De voorzitter van de raad bepaalt daarna welke vragen tijdens de vergadering mondeling beantwoord zullen worden en welke na afloop schriftelijk. Het overzicht van de voorzitter wordt dinsdag 11 juli na 14.00 uur op deze plaats gepubliceerd.

Bijgevoegde documenten

b.

Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

De voorzitter van de raad bepaalt dinsdag 11 juli voor 14.00 uur welke ingediende vragen tijdens de vergadering mondeling beantwoord zullen worden en welke na afloop schriftelijk. De mondeling te behandelen vragen worden dinsdag 11 juli na 14.00 uur hier gepubliceerd.

c.

Vragen die na afloop van de vergadering schriftelijk zullen worden beantwoord

3.

Meningsvormende raad

a.

Uitgangspuntennotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen Gooise Meren (325129)

Naar aanleiding van Het Gesprek is de memo met de financiƫle doorrekening toegevoegd aan de stukken.

b.

Participatietraject voor samenwerking met Weesp t.b.v. versterking bestuurskracht (334003)

Het raadsvoorstel is aangepast naar aanleiding van Het Gesprek van 5 juli 2017.

c.

Woonvisie Gooise Meren 2017-2025 (315897)

4.

Besluitvormende raad zonder debat

a.

Vaststellen uitgangspuntennotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen Gooise Meren (325129) **

b.

Vaststellen aanbevelingen rekenkameronderzoek Lokaal economisch beleid (329638)

c.

Vaststellen participatietraject voor samenwerking met Weesp t.b.v. versterking bestuurskracht (334003)

d.

Vaststellen woonvisie Gooise Meren 2017-2025 (315897) **

e.

Vaststellen harmonisatie beleid Oude Begraafplaats Naarden (313266)

f.

Vaststellen verordening elektronische bekendmakingen (322320)

g.

Voteren krediet begraafplaats Nieuw Valkeveen (322086)

Bijgevoegde documenten

h.

Vaststellen jaarstukken 2016 (322032)

i.

Vaststellen voortgangsverslag 2017-1 (321981)

j.

Vaststellen perspectiefnota 2018 (321443)

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

5.

Vaststellen notulen en lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen:

 

392721 Beroep bestemmingsplan Het Spiegel-Graaf Florislaan 2

389580 Voorstellen over sociale woningbouw, concept Woonvisie Gooise Meren 2017-2022

 

Ter behandeling in handen van college stellen:

369700 Groenonderhoud rondom speelplaats

Bijgevoegde documenten

6.

Sluiting

7.

** Besluitvorming over dit punt deze avond afhankelijk uitkomst mv raad.

Download alle vergaderdocumenten