Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 5 juli 2023

Raadsvergaderingen, Raadzaal
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Vragenhalfuur

3.

Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst

a.

Nota van Uitgangspunten Naarderbos *

1.

Beantwoording vragen

b.

Startnotitie herontwikkeling Ceintuurbaan 281 en 283 te Bussum *

c.

Bestemmingsplan '1e herziening bestemmingsplan Buitengebied Huizerstraatweg 113b, Naarden *

Bijgevoegde documenten

1.

Beantwoording vragen

Bijgevoegde documenten

d.

Stedenbouwkundig Plan De Walden *

1.

Amendement en motie Stedenbouwkundig Plan De Walden

e.

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van 2 windmolens op forteiland Pampus *

1.

Beantwoording vragen

Bijgevoegde documenten

f.

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen bouw Solar Carport aan de Dr. Abraham Kuyperlaan 3 in Bussum *

Bijgevoegde documenten

1.

Beantwoording vragen

Bijgevoegde documenten

g.

Amendement krediet aanleg vrij liggend fietspad Mariahoeveweg Muiden

Bijgevoegde documenten

4.

Schorsing

5.

Besluitvormend

a.

Vaststellen Jaarstukken 2022 ∞

1.

Motie Jaarstukken 2022

Bijgevoegde documenten

b.

Vaststellen Voortgangsverslag I 2023 ∞

Bijgevoegde documenten

1.

Moties en amendementen Voortgangsverslag I

c.

Vaststellen Perspectiefnota 2024 ∞

Bijgevoegde documenten

1.

Moties en amendementen Perspectiefnota 2024

d.

Beschikbaar stellen krediet voor aanleg vrij liggend fietspad Mariahoeveweg Muiden ∞

1.

Amendement krediet aanleg vrij liggend fietspad Mariahoeveweg Muiden

Bijgevoegde documenten

2.

Beantwoording vragen

e.

Sociale Woningbouw Achterlaatlocaties Oranje Nassau School en Vinkenbaan Muiderberg ∞

f.

Vaststellen Regionale samenwerkingsagenda 2023 – 2026 #

1.

Beantwoording vragen

Bijgevoegde documenten

g.

Zienswijze Archiefdiensten GR Gooi en Vechtstreek *

1.

Beantwoording vragen

Bijgevoegde documenten

h.

M23-31 Motie PLEK - Duidelijkheid over de gemeentelijke klimaatdoelstelling

6.

Hamerstukken

a.

Vaststelling Bestemmingsplan Schootsvelden Muiden Zuidoost

b.

Voornemen tot weigeren verklaring van geen bedenkingen bouwen schuilplaats voor paarden en plaatsen hekwerk (kadastraal perceelgrond B 1352) Driftweg Naarden

7.

Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

Vaststellen besluitenlijsten

Bijgevoegde documenten

b.

Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen
Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen
  • 652151 Stichting Vogelopvangcentrum Midden Nederland - Dienstverleningsovereenkomst Vogelhospitaal
  • 654565 Pesticide Action Network - Oproep voor gemeentelijk groenbeheer
  • 665347 Nationale Ombudsman - Rapport Veteranenombudsman - Gemeente, ken uw veteraan
  • 669968 Stichting Art Connects People - Cultuurbeleid
  • 669977 Inwoners - Zorgen over herontwikkeling Patriacomplex
  • 670009 Stichting Het Vergeten Kind - Onderzoeksrapport dak- en thuisloosheid
  • 671957 Inwoner - Herontwikkeling Ceintuurbaan 281 en 283
  • 631128 Brief Defence for children
  • 675842 SIX Advocaten - onjuist bestemde toegangsweg - verzoek wijziging bestemmingsplan
  • 677064 Provincie Noord Holland - Kaderbrief Financieel Toezicht 2024
8.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten