Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 5 juni 2024

Categorie
Raadsvergaderingen,
Locatie
Raadzaal
Tijd
20:00 - 23:00 uur

1. Opening en vaststelling agenda

Vast onderdeel van deze vergadering

2. Vragenhalfuur

Vast onderdeel van deze vergadering

3. Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering

∞ Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst

1. Amendement Zienswijze MRA agenda 80% versie 2025-2028

1. Beantwoording vragen

c. Amendement Startnotitie Project nieuwbouw parkeergarage De Olmen

d. Motie D66 - Integraal parkeerplan

Bijgevoegde documenten

4. Schorsing

Vast onderdeel van deze vergadering

5. Besluitvormend

Vast onderdeel van deze vergadering

d. Zienswijze MRA agenda 80% versie 2025-2028 (790326) #

e. Startnotitie Project nieuwbouw parkeergarage De Olmen (746504) ∞

f. M24-28 Motie Risico invoeren eigen bijdrage jeugdhulp ∞

g. M24-29 Motie Trajectcontrole A1 ∞

Bijgevoegde documenten

6. Hamerstukken

Vast onderdeel van deze vergadering

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Besluitenlijst 15 mei 2024

Bijgevoegde documenten

b. Lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen
  • 818613 Onafhankelijke vakbond voor raadsleden VPPG - Voorontwerp Wet politieke partijen
  • 819241 Regio G&V - Aanbiedingsbrief jaarverslag 2023 RAV Gooi en Vechtstreek en Flevoland
  • 826150 Regio G&V - Aanbiedingsbrief GAD Meter 2023
  • 831977 GGD - Raadsinformatiebrief Gezondheids Monitor Jeugd 2023-2024
Ter kennisgeving aannemen en ter  behandeling in handen college stellen
  • 818133 Nationale Ombudsman - Rapport leven met Q-koorts
  • 818611 Inwoner - Bewonersinitiatief parkeergarages Naarden Vesting
  • 824891 Raad van State - Beroep 1e herziening bp Buitengebied Huizerstraatweg 113b Naarden
  • 826160 RES Amsterdam - Publicatie ontwerp-programma Windenergie Amsterdam 2030 en plan-MER
  • 830661 Rekenkamer - Brief aan raad inzake DoeMee-onderzoek Klachtbehandeling
  • 830652 Inwoner - Aanvraag aanleg baanverlichting tennispark

8. Sluiting

Vast onderdeel van deze vergadering