Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 10 juni 2020

Online
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

a.

a. Moties vreemd aan de orde van de dag

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

2.

2. Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

a. Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

b.

b. Vragen die schriftelijk zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

3.

3. Meningsvormend

a.

a. Motie Vluchtelingenkinderen

Bijgevoegde documenten

b.

b. Zienswijze Concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid

c.

c. Bestemmingsplan 'Stad Muiden - Weesperstraat 82'

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

4.

4. Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

5. Besluitvormend

a.

a. Motie Vluchtelingenkinderen

b.

b. Vaststellen Zienswijze Concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid

c.

c. Vaststellen Bestemmingsplan 'Stad Muiden - Weesperstraat 82'

d.

d. Beschikbaar stellen Uitvoeringskrediet herinrichting stationsgebied Naarden-Bussum

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

e.

e. Vaststellen Stedenbouwkundig PvE Project BORgronden

1.

Moties en amendementen SPvE BORgronden

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

6.

6. Hamerstukken

a.

a. Beschikbaar stellen renovatiekredieten Indon school en de Juliana Dalton school

b.

b. Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet definitief ontwerp Rioolvervanging Energiestraat

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

c.

c. Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet definitief onderhoudsplan Eikenlaan Muiderberg

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

d.

d. Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet definitief onderhoudsplan Mariahoeve Muiden

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

e.

e. Vaststellen Nota voorkoming misbruik en oneigenlijk gebruik

f.

f. Vaststellen Zienswijze jaarstukken en begroting Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

g.

g. Vaststellen Ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor omzetten bedrijfswoning naar plattelandswoning Amsterdamsestraatweg 67a Naarden

h.

h. Vaststellen Ambitiedocument rechtmatigheidsverantwoording

i.

i. Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet definitief ontwerp Beerensteinerlaan en omgeving

j.

j. Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Eijbersen

Bijgevoegde documenten

k.

k. Vaststellen bestemmingsplan Landelijk Gebied - Hakkelaarsbrug 3 Muiderberg

l.

l. Bekrachtiging geheimhouding grondexploitatie 2020 + risicoanalyse GEM Crailo BV

7.

7. Vaststellen besluitenlijsten en lijst ingekomen stukken

a.

a. Besluitenlijst

Bijgevoegde documenten

b.

b. Lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

 

1852770 Stralingsbewustwonen - Stralingsarme woongebieden

1849095 Provincie Noord-Holland - Kaderbrief Financieel Toezicht 2021

 

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

 

1632555 Raad van State - Beroep Bp Stedelijk gebied Albert Grootlaan - 11 mei 2020

1632555 Raad van State - Beroep Bp Stedelijk gebied Albert Grootlaan - 27 mei 2020

1848809 Inwoner - Project Jan ter Gouwweg - Politieke Avond 27 mei 2020

1852695 Inwoner - Bosje van Bouvy omvormen tot heemtuin

1852660 Inwoner - Geluidsoverlast van laden en lossen AH Koekoeklaan

1843033 Mooi Naarden - Milieu-aspecten BORgronden

1847867 Goois Natuurreservaat - Wensen en bedenkingen bij concept RES NH-Zuid

8.

8. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten