Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 22 januari 2020

Raadszaal
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

a.

a. Benoeming raadslid PvdA

b.

b. Moties vreemd aan de orde van de dag

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

2.

2. Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

a. Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

3.

3. Meningsvormend

a.

a. Algemene Plaatselijke Verordening

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

4.

4. Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

5. Besluitvormend

a.

a. Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening

b.

b. Voteren krediet aanleg hockeyvelden Bredius Muiden

c.

c. Amendement VVD Aanpassing hoogteaccenten - Bestemmingsplan Stedelijk Gebied Centrum Keverdijk

Bijgevoegde documenten

d.

d. Vaststellen Bestemmingsplan Stedelijk Gebied Centrum Keverdijk

6.

6. Hamerstukken

a.

a. Vaststellen Normenkader 2019

Bijgevoegde documenten

b.

b. Voteren kredieten nieuwe opslagruimte en bevorderen toegankelijkheid Sportpark - Zuid Bussum

Bijgevoegde documenten

c.

c. Vaststellen bestemmingsplan Noordpolderweg 2 Muiden

d.

d. Vaststellen Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning Gooise Meren 2020

e.

e. Vaststellen bijdrage kosten opsporing en ruiming van niet gesprongen explosieven op het KNSF terrein (deel 7)

f.

f. Vaststellen bijdrage kosten opsporing en ruiming van niet gesprongen explosieven Muidertrekvaart

g.

g. Toewijzen budget Arbeidsmarktbewerkingsplan Werken aan Werk 2019-2022

7.

7. Vaststellen besluitenlijst 11 december en lijst ingekomen stukken

a.

a. Besluitenlijst 11 december 2019

Bijgevoegde documenten

b.

b. Lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

1724143 Let's talk about tech - Informatiemap 5G en gezondheid voor gemeenten

1725474 Regio G&V - Kaderbrief programmabegroting 2021-2024

1728014 Provincie Noord-Holland - Financieel toezichtregime 2020

 

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

 

1713895 Raad van State - Voortgang beroep bestemmingsplan Speelpark Oud Valkeveen

1713895 Raad van State - Uitbreiding indieners procedure Speelpark Oud Valkeveen

Inwoners - 75 Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Weesperstraat 82 Muiden

1721852 Inwoner - Aardekiezellaag Bussumerheide​​​​​​​

1723192 Vooraankondiging aflopen aanwijzing lokale omroep

1725451 Regio G&V - Zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging Werken aan Werk

1713635 Raad van State - Uitnodiging voorlopige voorziening Bp Speelpark Oud Valkeveen

1713635 Inwoner - Bp Speelpark Oud Valkeveen

8.

8. Benoeming raadslid CDA

9.

9. Sluiting openbare vergadering

Download alle vergaderdocumenten