Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 9 december 2020

Online
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

a.

a. Motie vreemd aan de orde van de dag

Bijgevoegde documenten

2.

2. Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

a. Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

3.

3. Meningsvormend

 

a.

a. Zienswijze lening Aquathermieproject Muiderberg #

1.

Moties Aquathermie

Bijgevoegde documenten

b.

b. Zienswijze Koersdocument Omgevingsvisie #

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

1.

Amendement Koersdocument Omgevingsvisie

Bijgevoegde documenten

c.

c. Begrotingswijziging inrichtingskosten multifunctioneel centrum Keverdijk Naarden #

1.

Motie Begrotingswijziging inrichtingskosten MFC Keverdijk

Bijgevoegde documenten

d.

d. Voteren krediet herinrichting Vlietlaan *

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

1.

Moties Herinrichting Vlietlaan

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

4.

4. Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

5. Besluitvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

∞ Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond is noodzakelijk/gewenst.

a.

a. Rekenkameronderzoek externe inhuur ∞

1.

Motie Rekenkameronderzoek externe inhuur

Bijgevoegde documenten

b.

b. Zienswijze lening Aquathermieproject Muiderberg #

c.

c. Zienswijze koersdocument omgevingsvisie #

d.

d. Begrotingswijziging december 2020 #

Bijgevoegde documenten

e.

e. Begrotingswijziging inrichtingskosten multifunctioneel centrum Keverdijk Naarden #

f.

f. Voorbereidingskrediet planontwikkeling Hocras-terrein

Bijgevoegde documenten

6.

6. Hamerstukken

a.

a. Vaststellen diverse belastingverordeningen 2021 #

b.

b. Zienswijze begrotingswijziging Regio in verband met financiering Regioconservator #

c.

c. Vaststellen MJOP Zandzee 2019 - 2028

d.

d. Vaststellen Normenkader 2020

Bijgevoegde documenten

e.

e. Vaststellen wijziging APV voor verbod tot carbidschieten #

f.

f. Verordening beslistermijn schuldhulpverlening #

7.

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

a. Besluitenlijst 18 november 2020

Bijgevoegde documenten

b.

b. Lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

 

 

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

 

2036119 Inwoners - Ophogen waterpeil Naardermeer

1696784 Raad van State - Uitnodiging hoorzitting RvS Beroep Bp Speelpark Oud Valkeveen

1950748 Raad van State - Nieuwe belanghebbende beroep Bp Bollelaan 6-8 Naarden

2040767 Dorpsraad Muiderberg - Brief samenspel bewonersplatforms

2040926 Meldpunt rookoverlast - Overlast en gezondheidsrisico's door houtkachels

2038624 Inwoner - Zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan 'Bredius 2020'

2051438 Mooi Ter Gouw - Schenden afspraken Jan ter Gouwweg

2052063 Zorgaanbieders - Kort geding Inkoop Jeugd

2050207 Inwoner - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 'Bredius 2020'

2016389 Bibliotheek Gooi en meer - Meerjaren beleidsplan

2043209 Bewonerscomité Oud Bussumerweg - Overlast sluipverkeer Vondellaan Bussum

1632555 Raad van State - Doorgezonden stukken Bp Stedelijk Gebied Albert Grootlaan

 

8.

8. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten