logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 17 februari 2021

Online
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

a.

Motie Vreemd aan de orde van de dag

Bijgevoegde documenten

2.

Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

Vragen die schriftelijk zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

3.

Meningsvormend

a.

Motie Groep VN - Aanpassing sanctietabel Drank en Horecawet

Bijgevoegde documenten

b.

Evaluatierapport besluitvorming inbesteding doelgroepenvervoer *

c.

Mobiliteitsplan Goed en Veilig op weg *

1.

Moties en amendementen Mobiliteitsplan Goed en Veilig op weg

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

4.

Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

Besluitvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst.

a.

Burgerparticipatie deelnota Het Samenspel met bewonersplatforms ∞

1.

Moties en amendementen Burgerparticipatie Het Samenspel met bewonersplatforms

b.

Harmonisatie beheer- en tariefstelsel buitensport ∞

1.

Moties en amendementen Harmonisatie Beheer- en tariefstelsel buitensport

c.

Advies uitzendlicentie lokale omroep #

d.

Preventie- en Handhavingsplan alcohol en drugs 2021-2024 *

1.

Amendement Preventie- en Handhavingsplan alcohol en drugs 2021-2024

6.

Hamerstukken

a.

Bijdrage in kosten van opsporing en ruiming van niet gesprongen explosieven Muidertrekvaart (deel 2)

Bijgevoegde documenten

b.

Benoemen twee steunfractieleden #

Bijgevoegde documenten

7.

Vaststellen besluitenlijst en Lijst Ingekomen Stukken

a.

Vaststellen besluitenlijst 27 januari 2021

Bijgevoegde documenten

b.

Lijst Ingekomen Stukken

Raadsvergadering 17 februari 2021

Ter kennisgeving aannemen

 

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen
  • 2118618 Erfgoedvereniging Heemschut - Gemeentelijk monument Verlosserkerk
  • 2111933 Inwoner - Burgerparticipatie
  • 2109902 Stichting Monumentaal en Historisch Muiderberg - Gemeentelijk beschermd dorpsgezicht Muiderberg
  • 2114698 Bewonersplatform Naarden Vesting - Mobiliteitsvisie
  • 1935259 Raad van State - Zitting beroep inzake Bp. Stad Muiden Weesperstraat 82
  • 2114698 Bewonersplatform Naarden Vesting - Mobiliteitsvisie d.d. 29 januari 2021
  • 2123028 Regio G&V - Informatiebrief van de Vervoer BV
  • 2122991 Inwoner - Mobiliteitsvisie
  • 2125673 Raad van State - Hoger beroep Stichting RTV Noord-Holland
8.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten