Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 27 januari 2021

Online
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

a.

Motie Vreemd aan de orde van de dag

Bijgevoegde documenten

2.

Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

3.

Meningsvormend

a.

Burgerparticipatie deelnota Het Samenspel met bewonersplatforms *

1.

Moties en amendementen Burgerparticipatie Het Samenspel met Bewonersplatforms

b.

Harmonisatie beheer- en tariefstelsel buitensport *

1.

Moties en amendementen Harmonisatie beheer- en tariefstelsel buitensport

4.

Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

Besluitvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst.

a.

Voteren krediet herinrichting Vlietlaan ∞

Bijgevoegde documenten

1.

Moties herinrichting Vlietlaan

6.

Hamerstukken

a.

Voorbereidingskrediet herinrichten P1 en herstel Muiderbos te Muiden

Bijgevoegde documenten

b.

Bijdrage in kosten opsporing en ruiming explosieven KNSF terrein (deel 8)

Bijgevoegde documenten

c.

Herbenoemen van twee leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed

Bijgevoegde documenten

7.

Vaststellen besluitenlijst en Lijst Ingekomen Stukken

a.

Besluitenlijst 9 december 2020

Bijgevoegde documenten

b.

Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen

2075912 Provincie Noord-Holland - Financieel toezichtregime

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

2054828 KNSF - Pro forma zienswijze ontwerpbestemmingsplan en BKP Bredius 2020
2058389 Mooi Ter Gouw - Burgerparticipatie
2058210 Bewonersvereniging De Krijgsman - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Bredius 2020
2070621 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Coronacrisis extra rijksmiddelen voor de lokale cultuur
2060117 Museumvereniging - Corona noodsteun voor musea
2085778 Inwoner - Jongerenhuisvesting en Veldweg 1A Bussum
2083871 Bewonersvereniging De Krijgsman - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Bredius 2020
2083898 Bewonersvereniging De Krijgsman - Zienswijze ontwerpbesluit hogere waarden
2078311 Hemwood - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Bredius 2020
2074373 Regio G&V - Kaderbrief 2022
2074136 Inwoner - Marktstraat en Cas de Bruijnpad
1696784 Raad van State - Brief Bp Speelpark Oud Valkeveen e.o. 2019
1632555 Raad van State - Aanvullende stukken Bp Stedelijk Gebied Albert Grootlaan
1696784 Raad van State - Uitspraak Bp Speelpark Oud Valkeveen
2095267 Inwoner - Sierbestrating Mariahoeve
1696784 Inwoner - Uitspraak Raad van State Bp Oud Valkeveen (Wet dwangsom)

8.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten