Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 26 mei 2021

Online
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

a.

Motie vreemd aan de orde van de dag

Bijgevoegde documenten

2.

Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

3.

Meningsvormend

a.

Zienswijze begroting 2022 Werkvoorzieningsschap Tomingroep *

1.

Amendement Zienswijze begroting 2022 Werkvoorzieningsschap Tomingroep

b.

Voorbereidingskrediet Zonnegeluidswal Naarderwoonbos *

1.

Moties Zonnegeluidswal Naarderwoonbos

c.

Zienswijze concept Beleidsplan Bescherming en Opvang #

1.

Amendement Zienswijze concept Beleidsplan Bescherming en Opvang

4.

Schorsing

5.

Besluitvormend

a.

Koop- realisatieovereenkomst Project Jan ter Gouwweg Naarden ∞

Bijgevoegde documenten

1.

Moties en amendementen Koop- en realisatieovereenkomst Project Jan ter Gouwweg Naarden

b.

Zienswijze jaarstukken en ontwerp programmabegroting Veiligheidsregio #

c.

Zienswijze concept Beleidsplan Bescherming en Opvang #

d.

Voteren krediet herinrichting Schoolstraat / Kapelstraat

Bijgevoegde documenten

6.

Hamerstukken

7.

Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

Besluitenlijst raad 21 april 2021

Bijgevoegde documenten

b.

Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

 • 2191919 Regio G&V - P&C Stukken
 • 2190671 Provincie Noord-Holland - Kaderbrief financieel toezicht 2022
 • 2187177 Inwoner - Zienswijze m.b.t. bouwplannen Jan ter Gouwweg Naarden
 • 2187207 Inwoner - Zienswijze m.b.t. bouwplannen Jan ter Gouwweg Naarden
 • 2187740 Inwoner - Zienswijze m.b.t. bouwplannen Jan ter Gouwweg Naarden
 • 1935259 Raad van State - inz ontwerp Bp. Stad Muiden Weesperstraat 82
 • 2161227 BHW Advocaten - Verstrekken van informatie 15 maart 2021
 • 2161227 BHW Advocaten - Verstrekken van informatie 29 april 2021
 • 2197101 Bureau Objectief - Landelijk onderzoek naleving leeftijdsgrens bij alcohol- en tabaksverkoop
 • 2201697 Klankbordgroep AGW - Informatie over het Groene Hart NOVI-traject en uitnodiging voor deelname
 • 2201671 Inwoner - Verleende omgevingsvergunning Landstraat 52
8.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten