Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 18 maart 2021

Online
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

a.

Motie Vreemd aan de orde van de dag

2.

Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

b.

Vragen die schriftelijk worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

3.

Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst.

a.

Mobiliteitsplan Goed en Veilig op weg ∞

1.

Moties en amendementen Mobiliteitsplan Goed en Veilig op weg

b.

Erfgoedvisie Gooise Meren *

Bijgevoegde documenten

1.

Moties Erfgoedvisie

4.

Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

Besluitvormend

a.

Mobiliteitsplan Goed en Veilig op weg

1.

Moties en amendementen Mobiliteitsplan Goed en Veilig op weg

b.

Evaluatierapport besluitvorming inbesteding doelgroepenvervoer ∞

c.

Motie 21-38 Scouting Olav ∞

Bijgevoegde documenten

d.

Vaststelling bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg 71, Naarden #

6.

Hamerstukken

a.

Beschikbaar stellen krediet Herstel dak Villa Zeezicht

b.

Sloop noodgebouwen Koningin Emmaschool

Bijgevoegde documenten

c.

Benoemen steunfractielid

Bijgevoegde documenten

7.

Vaststellen besluitenlijst en Lijst Ingekomen Stukken

a.

Besluitenlijst raad 17 februari 2021

Bijgevoegde documenten

b.

Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen
 • 2147220 Implementatie adviezen Werkgroep Verbetering besluitvorming Regio
 • Regio Gooi en Vechtstreek - Reactie Regiobestuur op rapport Necker van Naem

 

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen
 • 2130018 Ruimte voor collectief wonen - Manifest passend beleid voor collectieve en andere woonvormen
 • 1950748 Raad van State - Zitting beroep tegen Bp. Bollelaan 6-8 Naarden
 • 1950748 Raad van State - Intrekking beroep Bp. Bollelaan 6-8 Naarden
 • 2139505 INRetail - Corona actualisatie detailhandelsbeleid
 • 2140887 Regio G&V - Jaarverslag Regionaal Bureau Leerlingzaken
 • 2140774 Stichting Behoud Gooise Heide - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Crailo
 • 2140760 Kopersvereniging Anne Franklaan eo - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Crailo
 • 2140770 Inwoner - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Crailo
 • 2140311 Liander - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Crailo
 • 2142274 Inwoner - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Crailo
 • 2142026 Stichting Natuur en Landschap Het Gooi - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Crailo
 • 2141794 Inwoner - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Crailo
 • 2147195 Regio G&V - Fase 2 uittreding Weesp regio
 • 2145049 Inwoner - Enquete parkeren omgeving Gooise Meren
 • 2146760 Inwoner - Verloedering Muiderberg
 • 1632555 Raad van State - Uitspraak Bp Stedelijk Gebied Albert Grootlaan 18 a-b en herstel gebrek eerder besluit
 • 2143905 Van der Feltz advocaten - Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Buurtschap Crailo
 • 2143927 Inwoner - Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Buurtschap Crailo
8.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten