Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 21 april 2021

Online
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Vragenhalfuur

3.

Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst.

a.

Zienswijze op voorstel Transitiecommissie Metropool Regio Amsterdam #

1.

Amendementen Zienswijze op voorstel Transitiecommissie Metropool Regio Amsterdam

b.

Koop- realisatieovereenkomst Project Jan ter Gouwweg Naarden *

1.

Moties en amendementen Koop- en realisatieovereenkomst project Jan ter Gouwweg Naarden

4.

Schorsing

5.

Besluitvormend

a.

Zienswijze Verkenning naar een financieel gezond sociaal domein ∞

1.

Amendement Zienswijze Verkenning naar een financieel gezond sociaal domein

Bijgevoegde documenten

b.

Nota van Uitgangspunten Amersfoortsestraatweg 81-85 Bussum ∞

c.

Zienswijze uittreedovereenkomst Amsterdam GNR en de Gooise Natuuragenda ∞

1.

Amendement Uittreedovereenkomst Amsterdam GNR

d.

Zienswijze op voorstel Transitiecommissie Metropool Regio Amsterdam #

e.

Zienswijze ontwerp begroting 2022, 1e begrotingswijziging 2021 OFGV #

f.

Bestuurlijke Kadernotitie Transitievisie Warmte

Bijgevoegde documenten

6.

Hamerstukken

7.

Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

Besluitenlijst raad 7 april 2021

Bijgevoegde documenten

b.

Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen

 

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

  • 2174736 VRGV - Jaarstukken 2020, Programmabegroting 2022 en kengetallen 2020
  • 2183628 Inwoner - Handhaving coronamaatregelen
  • 2182208 Inwoners - Zienswijze Bp J. van Woensel Kooylaan 26-E Naarden
  • 2186404 Inwoner - Jan ter Gouwweg
  • 1895101 Raad van State - Vervolg Beroep Bp Het Anker 2 Muiden
  • 2136863 Goois Natuur Reservaat - Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Buurtschap Crailo
  • 2185415 Inwoner - Speelterrein Jan ter Gouwweg
8.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten