logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 21 april 2021

Online
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Vragenhalfuur

3.

Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst.

a.

Zienswijze op voorstel Transitiecommissie Metropool Regio Amsterdam #

1.

Amendementen Zienswijze op voorstel Transitiecommissie Metropool Regio Amsterdam

b.

Koop- realisatieovereenkomst Project Jan ter Gouwweg Naarden *

1.

Moties en amendementen Koop- en realisatieovereenkomst project Jan ter Gouwweg Naarden

4.

Schorsing

5.

Besluitvormend

a.

Zienswijze Verkenning naar een financieel gezond sociaal domein ∞

1.

Amendement Zienswijze Verkenning naar een financieel gezond sociaal domein

Bijgevoegde documenten

b.

Nota van Uitgangspunten Amersfoortsestraatweg 81-85 Bussum ∞

c.

Zienswijze uittreedovereenkomst Amsterdam GNR en de Gooise Natuuragenda ∞

1.

Amendement Uittreedovereenkomst Amsterdam GNR

d.

Zienswijze op voorstel Transitiecommissie Metropool Regio Amsterdam #

e.

Zienswijze ontwerp begroting 2022, 1e begrotingswijziging 2021 OFGV #

f.

Bestuurlijke Kadernotitie Transitievisie Warmte

Bijgevoegde documenten

6.

Hamerstukken

7.

Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

Besluitenlijst raad 7 april 2021

Bijgevoegde documenten

b.

Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen

 

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

  • 2174736 VRGV - Jaarstukken 2020, Programmabegroting 2022 en kengetallen 2020
  • 2183628 Inwoner - Handhaving coronamaatregelen
  • 2182208 Inwoners - Zienswijze Bp J. van Woensel Kooylaan 26-E Naarden
  • 2186404 Inwoner - Jan ter Gouwweg
  • 1895101 Raad van State - Vervolg Beroep Bp Het Anker 2 Muiden
  • 2136863 Goois Natuur Reservaat - Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Buurtschap Crailo
  • 2185415 Inwoner - Speelterrein Jan ter Gouwweg
8.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten