Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 7 juli 2021

Online
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

3.

Besluitvormend

a.

Vaststellen jaarstukken 2020 ∞

1.

Motie Jaarstukken 2020

Bijgevoegde documenten

b.

Vaststellen voortgangsverslag 2021-I ∞

1.

Motie Voortgangsverslag I

Bijgevoegde documenten

c.

Vaststellen perspectiefnota 2022-2025 ∞

Bijgevoegde documenten

1.

Moties en amendementen Perspectiefnota 2022-2025

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

d.

Regionale Energie Strategie 1.0 NHZ ∞

Bijgevoegde documenten

1.

Motie en amendementen Regionale Energie Strategie

e.

Bestemmingsplan voor de Bredius ∞

Bijgevoegde documenten

1.

Motie en amendement Bestemmingsplan Bredius

f.

Zienswijze grondstoffenvisie ∞

1.

Amendement grondstoffenvisie

g.

PMD-inzameling ∞

Bijgevoegde documenten

1.

Amendement PMD-afweging

Bijgevoegde documenten

h.

M21-59 Motie PvdA - Geluidsmeting J.P. Thijssepark Naarden ∞

Bijgevoegde documenten

i.

Zienswijze Verstedelijkingsvisie MRA #

1.

Amendement Verstedelijkingsstrategie MRA

Bijgevoegde documenten

j.

Projectopdracht Emmalocaties *

Bijgevoegde documenten

k.

Vaststellen 1e wijziging tarieventabel Verordening Lijkbezorgingsrechten 2021

l.

M21-71 Motie GroenLinks / Hart voor BNM - Verkeersoplossing n.a.v. openingstijden Amsterdamse Poortbrug Muiden ∞

4.

Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst.

a.

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Buurtschap Crailo #

1.

Moties en amendementen raad Gooise Meren Buurtschap Crailo

2.

Moties en amendementen raad Hilversum en Laren Buurtschap Crailo

3.

Bestuurlijke reactie GEM Crailo op moties en amendementen

5.

Schorsing

6.

Besluitvormend

a.

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Buurtschap Crailo #

7.

Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

Besluitenlijsten 16, 29 en 30 juni 2021

Bijgevoegde documenten

b.

Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen
 • 2253468 BDO Accountants - Jaarstukken 2020
 • 2255132 Energy 2.0 De betaalbare oplossing voor de vastgelopen woningmarkt
Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen
 • 1895101 Raad van State - Melding inwilliging verzoek met 3 personen aanwezig Beroep Bp Het Anker 2 Muiden
 • 2249676 Inwoner - Ontwikkelingen Hocras terrein
 • 2142026 Stichting Natuur en Landschap Het Gooi - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Crailo - zesde brief
 • 2253021 Stadsraad Muiden en Wijkraad Mariahoeve - Bodemvervuiling Het Anker 2
 • 2252966 Stichting Natuur en Landschap Het Gooi - MER Buurtschap Crailo
 • 2142026 Stichting Natuur en Landschap Het Gooi - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Crailo - zevende brief
 • 2245327 Bestuur Vereniging Het Naarderbos - Reactie op behandeling zienswijzen Bp Kop van de Jachthaven
 • 2248965 Rekenkamercommissie Gooise Meren - Reactie op Perspectiefnota 2022-2025
 • 2248907 Stichting Natuur en Landschap Het Gooi - Indrukwekkend rapport over plannen Monnikenberg
 • 2248830 Nederwind Netwerk - Rechtmatigheid van windturbine vergunningen
 • 2252935 Ruimte voor collectief wonen - Passend gemeentelijk beleid voor collectieve en andere woonvormen
 • 2252931 Stichting Natuur en Landschap Het Gooi - Inspraakpapier van de SNLG voor vergadering van 30 juni 2021
 • 2142026 Stichting Natuur en Landschap Het Gooi - Ontwerpbestemmingsplan Crailo - elfde brief
 • 2142026 Stichting Natuur en Landschap Het Gooi - Ontwerpbestemmingsplan Crailo - twaalfde brief
 • 210707 Stichting Natuur en Landschap Het Gooi - Ontwerpbestemmingsplan Crailo - dertiende brief
8.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten