Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 16 juni 2021

Online
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

a.

Moties Vreemd aan de orde van de dag

2.

Vragenhalfuur

3.

Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst.

a.

Regionale Energie Strategie 1.0 NHZ *

Bijgevoegde documenten

1.

Motie en amendementen Regionale Energie Strategie

b.

Bestemmingsplan voor de Bredius *

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

1.

Motie en Amendement Bestemmingsplan Bredius

c.

Zienswijze programmabegroting 2022– 2025, jaarstukken 2020 en Rekening-resultaat Regio Gooi en Vechtststreek 2020 #

1.

Motie en amendementen Zienswijze Begroting Regio G&V

d.

Zienswijze grondstoffenvisie *

Bijgevoegde documenten

1.

Amendement Zienswijze grondstoffenvisie

e.

PMD-inzameling *

Bijgevoegde documenten

1.

Amendement PMD-afweging

Bijgevoegde documenten

4.

Schorsing

5.

Besluitvormend

a.

Zienswijze begroting 2022 Werkvoorzieningsschap Tomingroep ∞

1.

Amendement Zienswijze begroting 2022 Werkvoorzieningsschap Tomingroep

b.

Voorbereidingskrediet Zonnegeluidswal Naarderwoonbos ∞

1.

Motie Voorbereidingskrediet Zonnegeluidswal Naarderwoonbos

c.

Zienswijze programmabegroting 2022– 2025, jaarstukken 2020 en Rekening-resultaat Regio Gooi en Vechtststreek 2020 #

6.

Hamerstukken

a.

Uitvoeringskrediet realisatie brandweerkazerne Muiden

1.

Motie Uitvoeringskrediet realisatie brandweerkazerne Muiden

b.

Toepassen coördinatieregeling Van Limburg Stirumlaan 105,Naarden

c.

Beschikbaar stellen krediet renovatie Prinses Beatrixbrug

d.

Raadsbesluit ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Eijbersen

7.

Vaststellen besluitenlijst en Lijst Ingekomen Stukken

a.

Besluitenlijst 26 mei 2021

Bijgevoegde documenten

b.

Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen
 • 2226173 Sportvisserij MidWest Nederland - Jaarverslag 2020
Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen
 • 2220852 Klein Crailo - Initiatievenprocedure Crailo
 • 2220798 Orange the world - Campagne geweld tegen vrouwen
 • 2206946 Stadsraad Muiden - Zienswijze op voorstel verruiming bedieningstijden Amsterdamsepoortbrug
 • 2206901 Natuur en Milieufederatie Noord-Holland - Zienswijze op Regionale Energiestrategie
 • 2206888 Stichting Flora en Fauna bescherming - Zoekgebieden voor de Regionale Energiestrategie
 • 2212796 Bond van cannabis detaillisten - Banken problematiek cannabis sector
 • 2219936 Inwoner - Totaalplan spoor
 • 2142026 Stichting Natuur en Landschap Het Gooi - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Crailo dd 24 mei 2021
 • 2224315 Inwoner - Gewenste verbeteringen Naarden Vesting
 • 2228011 SNLG - Niet tijdig informeren aan de SNLG inzake reactienota buurtschap Crailo
 • 1895101 Raad van State - Vervolg beroep Bp Het Anker 2 Muiden 4 juni 2021
 • 2235393 Inwoner - Bezwaar tegen werkzaamheden Nagtglassloot
 • 2235426 Inwoner - Bezwaar tegen werkzaamheden Nagtglassloot
8.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten