Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 15 september 2021

Online
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

a.

Moties Vreemd aan de Orde van de Dag

2.

Benoemen raadslid

De heer Bruins (D66) wordt als raadslid opgevolgd door mevrouw Hermsen.

3.

Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

b.

Vragen die schriftelijk worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

4.

Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst

a.

Beheerplannen 2022-2025 #

Bijgevoegde documenten

1.

Motie en amendement Beheerplannen

b.

Voteren uitvoeringskrediet voor Herinrichten P1 en herstel Muiderbos te Muiden *

Bijgevoegde documenten

c.

Voteren uitvoeringskrediet voor inrichtingsplan (w.o. P2) Schootsvelden Zuidoost Muiden *

Bijgevoegde documenten

d.

Beleidsnota Buitenreclame *

Bijgevoegde documenten

1.

Motie en amendement Beleidsnota Buitenreclame

e.

Zienswijze concept samenwerkingsafspraken MRA #

1.

Amendement Zienswijze concept samenwerkingsafspraken MRA

5.

Schorsing

6.

Besluitvormend

a.

Beheerplannen 2022-2025 #

b.

Jaarstukken 2020; begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 GNR #

Bijgevoegde documenten

c.

Zienswijze concept samenwerkingsafspraken MRA #

d.

Benoemen lid Radenadviescommissie GEM Crailo BV

7.

Hamerstukken

a.

Beschikbaar stellen krediet Gooilandschool gymzaal en binnenklimaat

b.

Wijzigen Verordening gemeentelijke onderscheidingen Gooise Meren 2019

c.

Voteren krediet aankoop perceel Van Limburg Stirumlaan 2 te Naarden

d.

Benoemen steunfractieleden conform voordracht fractie

Het Goois Democratisch Platform draagt mevrouw Vera van Etten en de heer Peter Schroder voor als steunfractieleden.

Bijgevoegde documenten

e.

Bekrachtiging geheimhouding raadsmededeling De Krijgsman

8.

Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

Vaststellen besluitenlijst 7 juli 2021

Bijgevoegde documenten

b.

Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen
 • 2261119 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek - Jaarstukken 2020 en Programmabegroting 2022
 • 2261119 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek - Jaarstukken 2020 en Programmabegroting 2022 Overzicht zienswijzen
 • 2265788 Regio G&V - Reactie op zienswijzen P&C stukken
 • 2262449 Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek - Jaarverslag vaccinatiegraad 2020
Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen
 • 1696784 Raad van State - Brief Bp Speelpark Oud Valkeveen e.o. 1 juli 2021
 • 1895101 Raad van State - Vervolg Beroep Bp Het Anker 2 Muiden 19 juli 2021
 • 1895101 Raad van State - Vervolg Beroep Bp Het Anker 2 Muiden 23 juli 2021
 • 1895101 Raad van State - Vervolg Beroep Bp Het Anker 2 Muiden 4 augustus 2021
 • 1895101 Raad van State - Vervolg Beroep Bp Het Anker 2 Muiden 6 augustus 2021
 • 2272103 Wijkraad Mariahoeve - Stadsraad Muiden - Zorgen over vervuiling Het Anker 2 Muiden
 • 2281598 Stichting Naarder Eng - Hoogbouw Driftweg in Naarden
 • 2291482 Bewoners wijk Mariahoeve - Bp Het Anker 2 Muiden
 • 2256353 Werkgroep Democratisch Energie Initiatief - Uitspraak Raad van State over ondeugdelijkheid van besluitvorming RES
 • 2265782 NederWind Netwerk - Uitspraak Raad van State inzake windturbines
 • 2270325 SNLG - Afschrift bezwaar tegen gemeente Laren om afwijzing openbaar maken geheime stukken
 • 2292649 Bewoners wijk Mariahoeve - Zienswijze Bp Het Anker 2 Muiden
 • 2298732 Erfgoedvereniging Heemschut - Aanvraag gemeentelijke monumentenstatus Havenstraat 35 Bussum
 • 2303912 Stichting Monumentaal Historisch Muiderberg - Reactie op beleidsnota buitenreclame
9.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten