logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 26 januari 2022

Online
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

a.

Moties Vreemd aan de orde van de dag

2.

Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

3.

Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst.

a.

Procesvoorstel bestemmingsplan Naarderbos *

Bijgevoegde documenten

1.

Amendement Procesvoorstel Bestemmingsplan Naarderbos

b.

Ontwikkeling pand De Vonk *

Bijgevoegde documenten

1.

Motie Ontwikkeling pand de Vonk

Bijgevoegde documenten

c.

Verstedelijkingsconcept MRA #

Bijgevoegde documenten

1.

Amendement en motie Verstedelijkingsconcept Metropoolregio Amsterdam

d.

Beleidsplan uitvoering nieuwe Wet inburgering 2022 *

Bijgevoegde documenten

1.

Amendement Beleidsplan uitvoering nieuwe Wet inburgering

Bijgevoegde documenten

4.

Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

Besluitvormend

a.

Beleidsplan sociaal domein 2022 ∞

Bijgevoegde documenten

1.

Amendement Beleidsplan Sociaal Domein 2022

Bijgevoegde documenten

b.

Verstedelijkingsconcept MRA #

c.

M21-165 Motie GDP Invoering Burgerinitiatief-Burgeragendering ∞

Bijgevoegde documenten

d.

Sturen op samenwerking *

Bijgevoegde documenten

6.

Hamerstukken

a.

Herbenoeming twee leden Rekenkamercommissie

Bijgevoegde documenten

b.

Geactualiseerde Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vecht #

c.

Beslissing op WOB-verzoek #

Bijgevoegde documenten

d.

Benoemen lid agendacommissie

D66 draagt mevrouw Hermsen voor als lid van de Agendacommissie in plaats van mevrouw Sweerts.

e.

Benoemen steunfractieleden VVD, ChristenUnie, D66

7.

Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

Vaststellen Besluitenlijst 15 december 2021

Bijgevoegde documenten

b.

Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen
 • 2358312 RVC - Politiecapaciteit
 • 2359807 Regio G&V - Raadsinformatiebrief jaarverslag RBL
 • 2359720 Regio G&V - Raadsinformatiebrief restafval en PMD
 • 2361766 Regio G&V - Informatie over de gevolgen van het uittreden van Weesp uit de regio G&V
 • 2364138 Provincie Noord-Holland - Financieel toezichtregime 2022
 • 2366945 Inwoner - Open brief aan de raad inzake gemeenteraadsverkiezingen 2022
Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen
 • 2359639 Gezondheid en luchtkwaliteit - Het Schone Lucht Akkoord
 • 2360265 Regio G&V - Kaderbrief 2023 Regiobegroting 2023-2026
 • 34980 Wijkraad Mariahoeve - Grondvervuiling en bronbemaling terrein Anker
 • 2369265 Energie Samen Noord Holland - Beoordeling Transitie Visie Warmte van gemeenten in Noord-Holland
 • 2369689 SNLG - Verslag uitspraak van de Raad van State in voorlopige voorziening 31 december 2021
 • 2371453 Prorail - Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Comeniuslaan Naarden
 • 2371454 Inwoners - Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Comeniuslaan Naarden
 • 2371858 Inwoners - Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Comeniuslaan Naarden
8.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten