Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 3 november 2021

Raadzaal
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Vragenhalfuur

3.

Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst.

a.

Raamwerk koers en keuzes Omgevingsvisie *

Bijgevoegde documenten

b.

Aanbevelingen Rekenkamercommissie onderzoeksrapport rapport ‘Buurt- en burger-participatie in Gooise Meren *

4.

Schorsing

5.

Besluitvormend

a.

Bestemmingsplan Kop van de Jachthaven Naarden ∞

Bijgevoegde documenten

b.

Voortgangsverslag 2 ∞

Bijgevoegde documenten

c.

Programmabegroting 2022 – 2025 ∞

Bijgevoegde documenten

6.

Hamerstukken

7.

Vaststellen besluitenlijsten en lijst ingekomen stukken

a.

Besluitenlijsten 15 september en 6 oktober 2021

Bijgevoegde documenten

b.

Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen
Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen
  • 2323343 Overlast vliegverkeer Gooise Meren tweede kwartaal 2021
  • 2325157 Regio G&V - Zienswijzeprocedure begrotingswijziging + bestuursrapportage
  • 2323828 Stichting Naarder Eng - Raadsbesluit 2004 over Driftweg Naarden geen verdere uitbreiding bebouwing
  • 2322248 Apartheid 2021 -Onvrede over het tonen van de QR code in Nederland
  • 2323844 Regio G&V - Actualisering Gemeenschappelijke Regeling
8.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten