Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 24 november 2021

Online
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

a.

Moties Vreemd aan de orde van de dag

2.

Vragenhalfuur

3.

Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst

a.

Beschikbaar stellen krediet bomenplan Muiderberg *

Bijgevoegde documenten

1.

Amendement Beschikbaar stellen krediet bomenplan Muiderberg

b.

Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam #

Bijgevoegde documenten

4.

Schorsing

5.

Besluitvormend

a.

Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam #

b.

Raamwerk koers en keuzes Omgevingsvisie ∞

Bijgevoegde documenten

1.

Amendementen Raamwerk koers en keuzes Omgevingsvisie

c.

Aanbevelingen rekenkamercommissie onderzoeksrapport rapport ‘Buurt- en burger-participatie in Gooise Meren ∞

Bijgevoegde documenten

1.

Moties Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie Buurt- en burgerparticipatie

6.

Hamerstukken

a.

Beschikbaar stellen extra krediet renovatie en restauratie Vondelschool

Bijgevoegde documenten

b.

Mandaatbesluit voorbereiding beslissingen WOB-verzoeken

Bijgevoegde documenten

7.

Vaststellen besluitenlijst en Lijst Ingekomen Stukken

a.

Besluitenlijsten raad 27 oktober en 3 november 2021

Bijgevoegde documenten

b.

Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen:
Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen:
  • 2338259 Fort Advocaten - Wob-verzoek inzake besloten raadsvergaderingen sinds 1 januari 2018
  • 2338259 Fort Advocaten - Wob-verzoek inzake besloten raadsvergadering 3 november 2021
  • 2331461 Raad van State - Beroep inwoner tegen Bp Bredius 2020 dd 5 november 2021
  • 2341762 Jeugdzorg Nederland - Arbeidsmarktproblematiek voor de jeugdzorg
  • 2341727 Inwoner - Onvrede en frustratie over onmogelijkheden huidige parkeerverordening
  • 2342720 Hemwood - Zienswijze ontwerp paraplubestemmingsplan Archeologie Gooise Meren
8.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten