logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 15 december 2021

Online
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst.

a.

Moties Vreemd aan de orde van de dag

2.

Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

3.

Meningsvormend

a.

Beleidsplan Sociaal Domein 2022 *

Bijgevoegde documenten

1.

Amendement Beleidsplan Sociaal Domein

Bijgevoegde documenten

4.

Schorsing

5.

Besluitvormend

a.

Zienswijze uittredingsovereenkomst Provincie Noord-Holland uit GNR #

1.

Motie Zienswijze uittredingsovereenkomst Provincie Noord-Holland uit GNR

b.

Beleidsplan Bescherming en Opvang Gooi- en Vechtstreek 2022 #

c.

Bestuursrapportage en zienswijze begrotingswijziging Regio G&V #

d.

Begrotingswijziging december 2021

e.

Beschikbaar stellen krediet bomenplan Muiderberg ∞

Bijgevoegde documenten

1.

Amendement Bomenplan Muiderberg

f.

Beschikbaar stellen extra krediet renovatie en restauratie Vondelschool #

Bijgevoegde documenten

g.

M21-163 Motie VVD Gewijzigde termijn landelijk borstonderzoek ∞

Bijgevoegde documenten

h.

M21-162 Motie Hart voor BNM-Eindverantwoordelijkheid beleid GAD bij raden ∞

i.

Benoeming lid en plaatsvervangend lid raadtafel MRA

6.

Hamerstukken

a.

Vaststellen diverse belastingverordeningen #

b.

Portefeuilleverdeling en formatie college van B&W #

Bijgevoegde documenten

1.

Amendement Portefeuilleverdeling en formatie college van B&W

Bijgevoegde documenten

c.

Benoeming steunfractielid

Bijgevoegde documenten

7.

Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

Besluitenlijst raad 24 november 2021

Bijgevoegde documenten

b.

Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen
  • 2351212 Stichting Mooi Tuindorp Keverdijk - Waarschuwing voortgang sloop- en bouwplannen Huibert van Eijkenstraat 51 tm 94
  • 2354612 Wethouder Eijbersen - Ontslag Gooise Meren
Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen
  • 2349880 Fort advocaten - WOB-verzoek inzake eerdere behandeling voorbereidingsbesluit Naarderbos
  • 2349982 Fort advocaten - WOB-verzoek inzake Hoofdlijnennotitie Naarderbos
  • 2350356 Regio G&V - Reactie advies WG governance
  • 2351065 Rocov NH - Advies vervoerplan en dienstregeling G&V 2022
  • 2354369 Bewoners Mariahoeve - Lozen afvalwater op riool en overlast warmtepompen wijk Mariahoeve
  • 2354425 Villa Pinedo - Verzoek aandacht voor kinderen van gescheiden ouders
8.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten