Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 9 maart 2022

Raadzaal
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

Deze vergadering vindt fysiek plaats in de raadzaal zonder publiek. De vergadering is live te volgen via bestuur.gooisemeren.nl/live.

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst.

a.

Moties Vreemd aan de orde van de dag

2.

Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

b.

Vragen die schriftelijk worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

3.

Meningsvormend

a.

Herstelbesluit bestemmingsplan Speelpark Oud Valkeveen e.o. 2019

1.

Moties en amendementen Herstelbesluit bestemmingsplan Oud Valkeveen Naarden

2.

Memo Wethouder Hendriks Herstelbesluit Bp Speelpark Oud Valkeveen

Bijgevoegde documenten

3.

Beantwoording schriftelijke vragen Bp Speelpark Oud Valkeveen

Bijgevoegde documenten

b.

Ambitiedocument Herontwikkeling Verlosserkerk Bussum

Bijgevoegde documenten

1.

Amendementen Ambitiedocument herontwikkeling Verlosserkerk Bussum

4.

Schorsing

5.

Besluitvormend

a.

Herstelbesluit bestemmingsplan Speelpark Oud Valkeveen e.o. 2019

b.

Nota van Uitgangspunten Van der Helstpark

Bijgevoegde documenten

c.

Transitievisie Warmte

Bijgevoegde documenten

d.

M22-09 Motie D66 - Verslaglegging participatietrajecten ∞

Bijgevoegde documenten

e.

M22-11 Motie VVD - Veiligheid provinciale wegen ∞

Bijgevoegde documenten

6.

Hamerstukken

a.

Aanvraag bijdrage uit gemeentefonds in kosten opsporing en ruiming niet gesprongen explosieven Vestinggrachten Naarden (59908)

1.

Motie Aanvraag bijdrage uit gemeentefonds in kosten opsporing en ruiming niet gesprongen explosieven Vestinggrachten Naarden

7.

Vaststellen besluitenlijst en Lijst Ingekomen Stukken

a.

Vaststellen besluitenlijst 16 februari 2022

Bijgevoegde documenten

b.

Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen
Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen
 • 2381393 Mooi Naarden - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Naarderheem
 • 2381402 Woningstichting Naarden - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Naarderheem
 • 2381227 Stichting Vrienden van het Gooi - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Naarderheem
 • 2383741 SNLG - WOB verzoek beoordeling en advisering omgevingsvergunning Driftweg
 • 220309 WOB Mandaatbesluit beslissen op verzoek van de SNLG inzake Driftweg 1-26 en CRKE
 • 2382869 SNLG - Verlening omgevingsvergunning appartementencomplex Driftweg
 • 2382495 De Bunte Vastgoed - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Naarderheem
 • 2382806 BDO Accountants - Impact uitbreiding SISA regelingen
 • 2382706 Eindverslag ronde burgemeesters Broertjes en Mol langs de gemeenteraden
 • 2385194 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen - Coronasteun 2e helft 2021 via een algemene uitkering voor cultuur
 • 2375445 Raad van State - Procedure Bp Kop van de Jachthaven
 • 2375445 Raad van State - Procedure Bp Kop van de Jachthaven aanvullende stukken
 • 64692 SNLG - Vragen Bestemmingsplan Oud Valkeveen
 • 64233 - Werkgroep Horeca en Toerisme - Beleidsregels tijdelijke terrasverruiming
8.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten