logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 16 februari 2022

Online
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst

a.

Moties Vreemd aan de orde van de dag

2.

Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

b.

Vragen die schriftelijk worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

3.

Meningsvormend

4.

Schorsing

5.

Besluitvormend

a.

Procesvoorstel bestemmingsplan Naarderbos ∞

Bijgevoegde documenten

1.

Amendement Procesvoorstel bestemmingsplan Naarderbos

b.

Beleidsplan uitvoering nieuwe Wet inburgering 2022 ∞

1.

Amendement Beleidsplan nieuwe Wet inburgering

c.

Ontwikkeling pand De Vonk ∞

Bijgevoegde documenten

1.

Memo's Ontwikkeling pand De Vonk

Bijgevoegde documenten

2.

Motie Ontwikkeling Pand de Vonk

Bijgevoegde documenten

d.

Actieplan ‘Iedereen doet mee' 2022-2025

Bijgevoegde documenten

1.

Amendement Actieplan 'Iedereen doet mee' 2022-2025

e.

Natuurboulevard 2.0 - Fase 1 (wandelpad Diemerzeedijk en uitbreiding strand Muiden-West)

Bijgevoegde documenten

1.

Memo beantwoording vragen uit Het Gesprek Natuurboulevard op 2 februari 2022

Bijgevoegde documenten

f.

Voorbereidingskrediet Parkeergarage De Olmen

Bijgevoegde documenten

1.

Amendement Voorbereidingskrediet parkeergarage De Olmen

Bijgevoegde documenten

g.

Wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep

h.

Nota Risicomanagement

i.

Instellen Commissie onderzoek geloofsbrieven en aanwijzing drie leden

Voorgesteld wordt om de raadsleden De Lange, Wiss en Potjer te benoemen als lid van deze commissie.

6.

Hamerstukken

a.

Kredieten voteren Programma en Overzicht Onderwijs Huisvesting 2022

Bijgevoegde documenten

b.

Krediet voteren investeringen buitensportaccommodaties 2022

c.

Bijdrage in kosten opsporing en ruiming niet gesprongen explosieven KNSF terrein (deel 9)

d.

Bekrachtiging geheimhouding verstrekte gegevens ontwikkeling De Vonk

7.

Vaststellen besluitenlijst en Lijst Ingekomen Stukken

a.

Besluitenlijst

Bijgevoegde documenten

b.

Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen
  • 2378734 WISE - Informatie over definitieve opslag van kernafval
Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen
  • 2372583 - Verzoek aandacht voor jeugdzorg
  • 2371185 Waldengroep - Aanbevelingen Hocrasterrein
  • 2373163 Inwoners - Toezegging invoeren parkeervergunning Iepenlaan niet nagekomen
  • 2377840 NSWZ - Corona toegangsbewijs bij zwemles
  • 2379168 Stichting Behoud Bussums Erfgoed - Samenstelling Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed
8.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten