logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 20 april 2022

Raadzaal
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening

a.

Installatie raadslid

b.

Vaststelling agenda

c.

Besluit Verlenen ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Hendriks

d.

Motie Vreemd aan de orde van de dag

2.

Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

b.

Vragen die schriftelijk worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

3.

Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

Behandeld in een vorige meningsvormende raad.

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst.

a.

Programma van eisen, voorlopig ontwerp Naardertrekvaart en beschikbaar stellen krediet *

Bijgevoegde documenten

1.

Beantwoording technische vragen

Bijgevoegde documenten

b.

Vaststellen Toekomstbeeld parkgebied het Mouwtje en Bilderdijkpark *

1.

Motie Vaststellen Toekomstbeeld parkgebied Het Mouwtje en Bilderdijkpark

2.

Beantwoording technische vragen

Bijgevoegde documenten

c.

Sloop en nieuwbouw Tweemaster *

4.

Schorsing

5.

Besluitvormend

a.

Herindelingsontwerp grenscorrectie gemeenten Hilversum en Gooise Meren #

1.

Motie Herindelingsontwerp grenscorrectie gemeenten Hilversum en Gooise Meren

b.

Zienswijze begroting 2023 OFGV #

c.

Nota Bodembeheer gemeente Gooise Meren #

Bijgevoegde documenten

1.

Beantwoording vragen

Bijgevoegde documenten

6.

Hamerstukken

a.

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen (VVGB) afgeven voor het plan Energiestraat 7 te Naarden

Bijgevoegde documenten

7.

Diverse benoemingen tweede tranche (onder voorbehoud)

Leden auditcommissie (minimaal 3 maximaal 5)

8.

Vaststellen besluitenlijst en Lijst Ingekomen Stukken

a.

Vaststellen besluitenlijsten 29 en 30 maart 2022

Bijgevoegde documenten

b.

Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen
 • 84582 Bibliotheek Gooi en Meer Jaarverslag 2021-2024
 • 84582 Bibliotheek Gooi en meer jaarverslag 2021-cijfers
 • 89534 Regio G&V - Slotverklaring regioambassadeurs
Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen
 • 2388089 SNLG - Rapport Stichting Dassenwerkgroep Utrecht `t Gooi van 6 maart 2022
 • 2388089 SNLG - Aanvullingen Rapport Stichting Dassenwerkgroep Utrecht `t Gooi van 6 maart 2022
 • 2388089 SNLG - Beantwoording vragen raadslid
 • 2388908 Rapport Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & `t Gooi van 6 maart 2022
 • 2388089 SNLG - Hoofdburcht das
 • 2375445 Raad van State - Procedure Bp Kop van de Jachthaven - aanvullende stukken
 • 2389201 Fort Advocaten - Pro forma bezwaarschrift tegen besluit d d  26 januari
 • 2388428 Inwoner - Bezwaarschrift omgevingsvergunning Driftweg
 • 2388439 Inwoner - Bezwaarschrift omgevingsvergunning Driftweg
 • 2388444 Inwoner - Bezwaarschrift omgevingsvergunning Driftweg
 • 2388452 Inwoner - Bezwaarschrift omgevingsvergunning Driftweg
 • 2382495 De Bunte Vastgoed - Intrekken Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Naarderheem
 • 2396279 Inwoner - Onvrede over de bereikbaarheid van de gemeente en het geven van informatie
 • 2395989 SNLG - Bezwaar tegen beslissing raad d.d. 18 maart op wob verzoek 21 februari 2022
 • 1696784 Raad van State - Beroep Bp Speelpark Oud Valkeveen e.o. deel 1
 • 1696784 Raad van State - Beroep Bp Speelpark Oud Valkeveen e.o. deel 2
 • 1696784 Raad van State - Beroep Bp Speelpark Oud Valkeveen e.o. deel 3
 • 2397711 Jaarstukken en begroting Werkvoorzieningsschap Tomingroep
 • 86418 MRA - Brief Meerjarenbegroting 2021-2024
 • 86418 MRA - Concept Meerjarenbegroting 2021-2024
 • 86418 MRA - Bijlage bij concept Meerjarenbegroting 2021-2024
 • 220420 Wethouder Hendriks - Brief aan gemeenteraad
9.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten