logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 25 mei 2022

Raadzaal
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Vragenhalfuur

3.

Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst.

a.

Bestemmingsplan J. van Woensel Kooylaan 26E *

4.

Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

Besluitvormend

a.

Programma van eisen, voorlopig ontwerp Naardertrekvaart en beschikbaar stellen krediet ∞

Bijgevoegde documenten

b.

Vaststellen Toekomstbeeld parkgebied het Mouwtje en Bilderdijkpark ∞

c.

Sloop en nieuwbouw Tweemaster ∞

d.

M22-37 Motie GDP Subsidiemogelijkheid voor Scoutingverenigingen in Gooise Meren ∞

e.

Regeling bijdrage scootmobiel-stallingen Woon(zorg)complexen

6.

Hamerstukken

a.

Vaststellen verordening vertrouwenscommissie voorbereiden aanbeveling over herbenoeming burgemeester (benoemen leden) (wordt nagezonden)

7.

Diverse benoemingen derde tranche (o.v.b.)

n.t.b.

8.

Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

Besluitenlijst 20 april 2022

Bijgevoegde documenten

9.

Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen
  • 96191 Provincie Noord Holland - Herbenoeming bgm Ter Heegde
Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen
  • 83805 ALS - Protocol ter verbetering uitvoering WMO
  • 96186 Provincie Noord Holland - Kaderbrief financieel toezicht 2022
  • 107912 Inwoner - Verkeersveiligheid
  • 103361 Inwoner - Omgevingsvergunning perceel B1140 bij Weesperstraat 82 Muiden
  • 103143 Inwoner - Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Stad Muiden Weesperstraat 82
  • 1696784 Raad van State - Beroep Bp Speelpark Oud Valkeveen e.o. 3 mei 2022
10.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten