Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 25 mei 2022

Raadzaal
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

a.

Beëdiging raadslid i.v.m. ziekteverlof

De heer Fambach wordt raadslid tijdens ziekteverlof mevrouw Constandse.

b.

Benoeming steunfractieleden en fractiemedewerker

Steunfractieleden de heer Blussé van Oud Alblas (PvdA) en de heer Nederhorst (GroenLinks)

Fractiemedewerker de heer Schenk (PvdA)

2.

Vragenhalfuur

3.

Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst.

a.

Bestemmingsplan J. van Woensel Kooylaan 26E *

1.

Beantwoording vragen uit Het Gesprek op 11 mei 2022

Bijgevoegde documenten

4.

Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

Besluitvormend

a.

Programma van eisen, voorlopig ontwerp Naardertrekvaart en beschikbaar stellen krediet ∞

Bijgevoegde documenten

1.

Amendementen Programma van eisen, voorlopig ontwerp Naardertrekvaart en beschikbaar stellen krediet

b.

Vaststellen Toekomstbeeld parkgebied het Mouwtje en Bilderdijkpark ∞

c.

Sloop en nieuwbouw Tweemaster ∞

d.

M22-37 Motie GDP Subsidiemogelijkheid voor Scoutingverenigingen in Gooise Meren ∞

e.

Regeling bijdrage scootmobiel-stallingen Woon(zorg)complexen

1.

Beantwoording vragen uit Het Gesprek op 11 mei 2022

Bijgevoegde documenten

6.

Hamerstukken

a.

Vaststellen verordening vertrouwenscommissie voorbereiden aanbeveling over herbenoeming burgemeester (benoemen leden)

7.

Diverse benoemingen derde tranche (o.v.b.)

- Leden Radenadviescommissie
- Lid en plv. lid MRA Raadtafel
- Lid klankbordgroep Veiligheidsregio

8.

Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

Besluitenlijst 20 april 2022

Bijgevoegde documenten

b.

Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen
  • 96191 Provincie Noord Holland - Herbenoeming bgm Ter Heegde
Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen
  • 83805 ALS - Protocol ter verbetering uitvoering WMO
  • 96186 Provincie Noord Holland - Kaderbrief financieel toezicht 2022
  • 107912 Inwoner - Verkeersveiligheid
  • 103361 Inwoner - Omgevingsvergunning perceel B1140 bij Weesperstraat 82 Muiden
  • 103143 Inwoner - Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Stad Muiden Weesperstraat 82
  • 1696784 Raad van State - Beroep Bp Speelpark Oud Valkeveen e.o. 3 mei 2022
  • 115606 Inwoner - Mogelijke strijd met bestemmingsplan gebruik pand Hoofdgracht 53 in Naarden
9.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten