logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 6 juli 2022

Raadzaal
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

a.

Motie Vreemd aan de orde van de dag

Bijgevoegde documenten

2.

Benoemen wethouders (+ o.v.b. benoeming opvolgende raadsleden)

3.

Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

Vragen die mondeling worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

4.

Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst.

a.

Voorbereidingskrediet Ruimtelijke visie Bussum Zuid *

Bijgevoegde documenten

1.

Amendement Voorbereidingskrediet Ruimtelijke visie Bussum Zuid

5.

Schorsing

6.

Besluitvormend

a.

Vaststellen Jaarstukken 2021 ∞

1.

Moties en amendementen Jaarstukken 2021

b.

Vaststellen Voortgangsverslag 2022-I ∞

Bijgevoegde documenten

c.

Vaststellen Perspectiefbrief 2022-2026 ∞

Bijgevoegde documenten

1.

Moties Perspectiefbrief

d.

Zienswijze Meerjarenbegroting MRA 2021– 2024 ∞

Bijgevoegde documenten

1.

Amendementen Zienswijze Meerjarenbegroting MRA

e.

Bestemmingsplan Naarderheem ∞

Bijgevoegde documenten

1.

Motie Bestemmingsplan Naarderheem

f.

Voorbereidingskrediet Entree Muiden Zuidwest ∞

1.

Beantwoording technische vragen

Bijgevoegde documenten

g.

Rekenkamer Onderzoek Effectiviteit woonbeleid ∞

h.

M22-42 Motie GDP - Nader onderzoek cultuurhistorische waarde Huibert van Eijkenstraat Naarden ∞

i.

M22-44 Motie GDP Kaderstelling achterlaatlocatie PC Hooftschool ∞

j.

Exploitatiebudget pré project fase *

Bijgevoegde documenten

1.

Beantwoording technische vraag uit Het Gesprek d.d. 22 juni 2022

Bijgevoegde documenten

k.

Bestemmingsplan Amersfoortsestraatweg 81-85 Bussum - KPN locatie

Bijgevoegde documenten

7.

Hamerstukken

8.

Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

Besluitenlijsten 15, 28 en 29 juni 2022

Bijgevoegde documenten

b.

Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen
Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen
 • 140285 Kerngroep Uitvoeringsprogramma Havens van Muiden - Uitvoeringsprogramma Havens van Muiden
  • 140285 Kerngroep Uitvoeringsprogramma Havens van Muiden - Bijlage 1 aanbiedingsbrief coalitieakkoord
  • 140285 Kerngroep Uitvoeringsprogramma Havens van Muiden - Bijlage 2 Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord
 • 136327 Inwoners - Onrust Mariahoeve Muiden
 • 133816 Visitatie woningcorporaties - Instrument maatschappelijke visitatie woningcorporaties
 • 121476 Inwoner - Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Centrum Eslaan 10
 • 130648 Stichting tussen Vecht en Eem en netwerk – Zienswijze ontwerp omgevingsvisie Gooise Meren en concept Plan MER
 • 128710 Nederlandse Tuinen Stichting – Zienswijze concept omgevingsvisie
 • 154780 Inwoner - Verzoek heroverwegen kapvergunning
9.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten