Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 6 juli 2022

1. Opening en vaststelling agenda

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Motie Vreemd aan de orde van de dag

2. Benoemen wethouders (+ o.v.b. benoeming opvolgende raadsleden)

3. Vragenhalfuur

Vast onderdeel van deze vergadering

Bijgevoegde documenten

a. Vragen die mondeling worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

4. Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst.

a. Voorbereidingskrediet Ruimtelijke visie Bussum Zuid *

1. Amendement Voorbereidingskrediet Ruimtelijke visie Bussum Zuid

5. Schorsing

Vast onderdeel van deze vergadering

6. Besluitvormend

b. Vaststellen Voortgangsverslag 2022-I ∞

c. Vaststellen Perspectiefbrief 2022-2026 ∞

d. Zienswijze Meerjarenbegroting MRA 2021– 2024 ∞

1. Amendementen Zienswijze Meerjarenbegroting MRA

1. Motie Bestemmingsplan Naarderheem

1. Beantwoording technische vragen

Bijgevoegde documenten

h. M22-42 Motie GDP - Nader onderzoek cultuurhistorische waarde Huibert van Eijkenstraat Naarden ∞

i. M22-44 Motie GDP Kaderstelling achterlaatlocatie PC Hooftschool ∞

j. Exploitatiebudget pré project fase *

1. Beantwoording technische vraag uit Het Gesprek d.d. 22 juni 2022

Bijgevoegde documenten

k. Bestemmingsplan Amersfoortsestraatweg 81-85 Bussum - KPN locatie

7. Hamerstukken

Vast onderdeel van deze vergadering

8. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Besluitenlijsten 15, 28 en 29 juni 2022

b. Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

 • 140285 Kerngroep Uitvoeringsprogramma Havens van Muiden - Uitvoeringsprogramma Havens van Muiden
  • 140285 Kerngroep Uitvoeringsprogramma Havens van Muiden - Bijlage 1 aanbiedingsbrief coalitieakkoord
  • 140285 Kerngroep Uitvoeringsprogramma Havens van Muiden - Bijlage 2 Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord
 • 136327 Inwoners - Onrust Mariahoeve Muiden
 • 133816 Visitatie woningcorporaties - Instrument maatschappelijke visitatie woningcorporaties
 • 121476 Inwoner - Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Centrum Eslaan 10
 • 130648 Stichting tussen Vecht en Eem en netwerk – Zienswijze ontwerp omgevingsvisie Gooise Meren en concept Plan MER
 • 128710 Nederlandse Tuinen Stichting – Zienswijze concept omgevingsvisie
 • 154780 Inwoner - Verzoek heroverwegen kapvergunning

9. Sluiting

Vast onderdeel van deze vergadering