Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 12 oktober 2022

Raadzaal
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

a.

Beëdiging raadslid i.v.m. ziekteverlof

Mevrouw Van Harmelen wordt raadslid tijdens het ziekteverlof van mevrouw Sweerts.

b.

Moties Vreemd aan de orde van de dag

2.

Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

3.

Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst.

a.

Weigeren vaststelling bestemmingsplan Koningslaan-Koningin Emmalaan *

1.

Amendement Weigeren vaststellen bestemmingsplan Koningslaan-Koningin Emmalaan

b.

Paraplubestemmingsplan Archeologie en archeologiebeleid *

1.

Beantwoording technische vragen

Bijgevoegde documenten

4.

Schorsing

5.

Besluitvormend

a.

Duurzaamheidsinvesteringen ESCo project ∞

Bijgevoegde documenten

1.

Motie Duurzaamheidsinvesteringen ESCo-project

Bijgevoegde documenten

2.

Beantwoording technische vragen

Bijgevoegde documenten

b.

M22-61 Motie VVD Winkeltijden op zondag (langer open) ∞

Bijgevoegde documenten

c.

Nota Bovenwijkse voorzieningen

Bijgevoegde documenten

1.

Beantwoording technische vragen

Bijgevoegde documenten

d.

Voordracht tot benoemen drie leden voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed (CRK&E)

6.

Vaststellen besluitenlijst en Lijst Ingekomen Stukken

a.

Besluitenlijst 21 september 2022

Bijgevoegde documenten

b.

Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen
Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling  in handen college stellen
  • 233301 Inwoner - Uitbreiding openingstijden Albert Heijn Koekoeklaan
  • 240340 MRA Brief Definitieve Meerjarenbegroting 2021 - 2024
    • 240340 MRA Definitieve Meerjarenbegroting 2021 - 2024
    • 240340 MRA Nota van Beantwoording Meerjarenbegroting 2021 - 2024
  • 2375445 Raad van State - Behandeling procedure Bp Kop van de Jachthaven
7.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten