Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 12 oktober 2022

1. Opening en vaststelling agenda

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Beëdiging raadslid i.v.m. ziekteverlof

Mevrouw Van Harmelen wordt raadslid tijdens het ziekteverlof van mevrouw Sweerts.

b. Moties Vreemd aan de orde van de dag

2. Vragenhalfuur

Vast onderdeel van deze vergadering

Bijgevoegde documenten

3. Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst.

1. Amendement Weigeren vaststellen bestemmingsplan Koningslaan-Koningin Emmalaan

1. Beantwoording technische vragen

Bijgevoegde documenten

4. Schorsing

Vast onderdeel van deze vergadering

5. Besluitvormend

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Duurzaamheidsinvesteringen ESCo project ∞

1. Motie Duurzaamheidsinvesteringen ESCo-project

Bijgevoegde documenten

2. Beantwoording technische vragen

Bijgevoegde documenten

b. M22-61 Motie VVD Winkeltijden op zondag (langer open) ∞

c. Nota Bovenwijkse voorzieningen

1. Beantwoording technische vragen

Bijgevoegde documenten

d. Voordracht tot benoemen drie leden voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed (CRK&E)

6. Vaststellen besluitenlijst en Lijst Ingekomen Stukken

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Besluitenlijst 21 september 2022

Bijgevoegde documenten

b. Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling  in handen college stellen

  • 233301 Inwoner - Uitbreiding openingstijden Albert Heijn Koekoeklaan
  • 240340 MRA Brief Definitieve Meerjarenbegroting 2021 - 2024
    • 240340 MRA Definitieve Meerjarenbegroting 2021 - 2024
    • 240340 MRA Nota van Beantwoording Meerjarenbegroting 2021 - 2024
  • 2375445 Raad van State - Behandeling procedure Bp Kop van de Jachthaven

7. Sluiting

Vast onderdeel van deze vergadering