logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 15 juni 2022

Raadzaal
19:30 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

a.

Moties Vreemd aan de orde van de dag

2.

Bespreking verslag en advies informateur Hendriks

Bijgevoegde documenten

3.

Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

Vragen die schriftelijke worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

4.

Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst.

a.

Zienswijze Meerjarenbegroting MRA 2021– 2024 *

Bijgevoegde documenten

1.

Amendementen Zienwijze Meerjarenbegroting MRA 2021-2024

b.

Bestemmingsplan Naarderheem *

Bijgevoegde documenten

1.

Motie Bestemmingsplan Naarderheem

2.

Memo wethouder Boudewijnse inzake Naarderheem

Bijgevoegde documenten

c.

Voorbereidingskrediet Entree Muiden Zuidwest *

Bijgevoegde documenten

d.

Rekenkamer Onderzoek Effectiviteit woonbeleid *

e.

M22-37 Motie GDP Subsidiemogelijkheid voor Scoutingverenigingen in Gooise Meren #

5.

Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

6.

Besluitvormend

a.

Jaarstukken 2021, bestemmingsvoorstel rekeningresultaat en Programmabegroting 2023 – 2026 Regio GV #

b.

Jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023 Veiligheidsregio GV #

c.

Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Werkvoorzieningsschap Tomingroep #

d.

M22-37 Motie GDP Subsidiemogelijkheid voor Scoutingverenigingen in Gooise Meren #

7.

Hamerstukken

a.

Vaststelling bestemmingsplan Weesperweg 3

Bijgevoegde documenten

8.

Diverse benoemingen vierde tranche (o.v.b.)

9.

Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

Besluitenlijst 25 mei 2022

Bijgevoegde documenten

b.

Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen
Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen
  • 125964 Inwoner - Brief aan college BW voorgenomen opheffing lijn 210
  • 1696784 Raad van State - Beroep Bp Speelpark Oud Valkeveen e.o. 19 mei 2022
10.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten