logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 21 september 2022

Raadzaal
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

a.

Beëdiging raadslid i.v.m. verlenging ziekteverlof

De heer Fambach wordt raadslid tijdens ziekteverlof mevrouw Constandse.

b.

Motie Vreemd aan de orde van de dag

Bijgevoegde documenten

2.

Vragenhalfuur

3.

Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst.

a.

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen (VVGB) Amsterdamsestraatweg 63-65-65a-67 te Naarden *

1.

Beantwoording vragen uit Het Gesprek 7 september 2022

Bijgevoegde documenten

b.

Duurzaamheidsinvesteringen ESCo project *

Bijgevoegde documenten

4.

Schorsing

5.

Besluitvormend

a.

Verordening Wmo 2023 gemeente Gooise Meren ∞

Bijgevoegde documenten

1.

Beantwoording vragen uit Het Gesprek 7 september 2022

Bijgevoegde documenten

b.

Herindelingsontwerp grenscorrectie tussen de gemeenten Hilversum en Gooise Meren ∞

6.

Hamerstukken

a.

Beslissen op bezwaar WOB-verzoek

b.

Aanwijzing vertegenwoordiger (plv) in het samenwerkingsverband Regio Gooi en Vechtststreek

c.

Toestemming wijzigen Gemeenschappelijke regeling OFGV 2022

d.

Definitieve jaarrekening OFGV 2021, 2e en 3e begrotingswijziging OFGV 2022 en begroting OFGV 2023 (geen zienswijze indienen)

7.

Diverse benoemingen vijfde tranche

Leden werkgeverscommissie

8.

Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

Besluitenlijst 6 juli 2022

Bijgevoegde documenten

b.

Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen
 • 174177 Veiligheidsregio G&V Aanbiedingsbrief raden PGB 2023 en JS 2021
  • 174177 Veiligheidsregio G&V - Programmabegroting 2023
  • 174177 Veiligheidsregio G&V - Jaarstukken 2021
  • 174177 Veiligheidsregio G&V - Notitie zienswijzen
 • 227835 Regio G&V - Moties gemeenschappelijke adviescommissie Wgr
Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen
 • 166392 Tennet - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Schootsvelden Muiden Zuidoost
 • 174737 SNLG - Voorbereidingsbesluit woontoren Naarder Eng
 • 180789 SNLG - Voorbereidingsbesluit  woontoren Naarder Eng, tevens klacht vanwege niet-correcte behandeling van brief van 20 juli 2022
 • 206944 Code Verantwoordelijk Marktgedrag - Brief aan gemeentes i.z. impuls aan verbetering uitbestedings- en inleningsbeleid
 • 218857 Swart Advocaten - Inzake Stichting tot Beheer van Werk IV
 • 219358 Nederlandse Vereniging tot bevordering van de zondagsrust en zondagsheiliging - Zondagsrust
 • 225063 Suicide Preventie Centrum
 • 225063 Suicide Preventie 
 • 229167 Regio G&V - Startnotitie regionale samenwerkingsagenda 2022 - 2026 na AB2
 • 227869 Regio G&V - Reactie op zienswijzen PC stukken Regio Gooi en Vecht
9.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten