Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 30 november 2022

Raadzaal
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

a.

Benoeming wethouders (+ o.v.b. benoeming opvolgende raadsleden)

Bijgevoegde documenten

1.

Amendement Benoemen nieuwe wethouders Gooise Meren

b.

Moties Vreemd aan de orde van de dag

2.

Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

3.

Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst

a.

Parkeerverordening *

Bijgevoegde documenten

1.

Motie en amendementen Parkeerverordening

b.

Bestemmingsplan Eslaan 10 Bussum *

c.

Bestemmingsplan Comeniuslaan Naarden *

Bijgevoegde documenten

d.

Paraplubestemmingsplan Archeologie en archeologiebeleid *

Bijgevoegde documenten

1.

Amendementen Paraplubestemmingsplan archeologie en archeologiebeleid

e.

M22-92 Motie GDP/Hart - Richtlijnen voor plaatsing Trafo huisjes c.a. *

4.

Schorsing

5.

Besluitvormend

a.

Herinrichting Amsterdamsestraatweg en aanleg busbaan in Muiden ∞

Bijgevoegde documenten

b.

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur (kabels & leidingen) ∞

c.

Rekenkamerrapport Processen Jeugdzorg ∞

1.

Motie Rekenkamerrapport Processen Jeugdzorg

Bijgevoegde documenten

d.

M22-89 Motie PvdA - Eenmalig afstaan BTW compensatie aan GNR ∞

Bijgevoegde documenten

1.

Beantwoording vragen

Bijgevoegde documenten

e.

M22-70 Motie CDA - Evaluatie onderhoudsniveau beheerplannen buitenruimte ∞

f.

Actualisatie Algemeen Plaatselijke Verordening

Bijgevoegde documenten

1.

Beantwoording vragen

Bijgevoegde documenten

6.

Hamerstukken

a.

Normenkader 2022 en 2023 accountantscontrole

Bijgevoegde documenten

b.

Vaststellen wijziging Reglement van orde van de gemeenteraad

7.

Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

Besluitenlijst 9 november 2022

Bijgevoegde documenten

b.

Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen
  • 307109 Aedes - Gids Hoe bouwen we sociale huur
  • 312984 VPPG - Brief aan griffiers in gemeenteland
  • 316210 Provincie Noord Holland - Woonvisie
  • 221130 Ontslagbrief wethouder Luijten
Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling  in handen college stellen
  • 302843 Mooi Naarden - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Huizerstraatweg 109 Naarden
  • 303740 Rensing Advocatuur - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Huizerstraatweg 109 Naarden
8.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten