Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 9 november 2022

Raadzaal
19:30 - 22:30 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

a.

Benoemen steunfractieleden

2.

Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

3.

Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst

a.

Herinrichting Amsterdamsestraatweg en aanleg busbaan in Muiden *

Bijgevoegde documenten

b.

Jaarstukken 2021; eerste begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 GNR #

1.

Moties Jaarstukken 2021; eerste begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 GNR

c.

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur (kabels & leidingen) *

1.

Memo raadsvoorstel AVOI en beantwoording vragen

Bijgevoegde documenten

d.

Rekenkamerrapport Processen Jeugdzorg *

1.

Motie Rekenkamerrapport processen jeugdzorg

Bijgevoegde documenten

e.

Voordracht tot benoemen drie leden voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed (CRK&E) *

1.

Amendement Voordracht tot benoemen drie leden voor de CRK&E

Bijgevoegde documenten

f.

Bestemmingsplan Eslaan 10 Bussum *

1.

Beantwoording vragen

Bijgevoegde documenten

g.

Bestemmingsplan Comeniuslaan Naarden *

Bijgevoegde documenten

1.

Beantwoording vragen

Bijgevoegde documenten

h.

Paraplubestemmingsplan Archeologie en archeologiebeleid *

Bijgevoegde documenten

1.

Amendementen Paraplubestemmingsplan Archeologie en archeologiebeleid

2.

Beantwoording vragen

Bijgevoegde documenten

4.

Schorsing

5.

Besluitvormend

a.

Weigeren vaststelling bestemmingsplan Koningslaan-Koningin Emmalaan ∞

1.

A22-65 Amendement VVD - Weigering wijziging Bp Emmalaan-Koningslaan

2.

Beantwoording vragen

Bijgevoegde documenten

b.

Meerjarenbegroting MRA 2021– 2024 #

c.

Jaarstukken 2021; eerste begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 GNR #

d.

M22-63 Motie CDA - Europese vlag in raadzaal ∞

Bijgevoegde documenten

e.

M22-64 Motie CDA - Nederlandse vlag op voorplein gemeentehuis ∞

Bijgevoegde documenten

f.

M22-72 Motie CDA - Europese vlag op voorplein gemeentehuis ∞

Bijgevoegde documenten

g.

Voortgangsverslag 2 ∞

h.

Programmabegroting 2023-2026 ∞

1.

Moties en amendementen Programmabegroting 2023-2026

6.

Hamerstukken

a.

Begrotingswijzigingen Regio Gooi en Vechtstreek 2022 (geen zienswijze indienen) #

b.

Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht

c.

Wijziging statuten Talent Primair (Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek)

d.

Krediet beschikbaar stellen overname activa voor uitvoering harmonisatie beheer- en tariefstelsel buitensport

e.

Start Aanbesteding accountantsdiensten

Bijgevoegde documenten

7.

Vaststellen besluitenlijsten en lijst ingekomen stukken

a.

Besluitenlijsten 12 en 27 oktober 2022

Bijgevoegde documenten

b.

Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen
  • 273776 VRGV - Terugkoppeling vergadering van 5 oktober 2022 van het AB
  • 2450467 Ontslagbrief wethouder Hendriks
Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling  in handen college stellen
  • 251631 SNLG - Tweede brief aan Omgevingsdienst inzake Crailo 
  • 259217 Inwoner - Onveilige verkeerssituatie Amersfoortsestraatweg - Godelindeweg
  • 265816 Comite Bescherm de kerk aan zee - Bouwplannen kerk aan zee
  • 271757 Inwoner - Plannen Muiden Zuid-West
  • 285353 Inwoner - Brief wooncontainers
  • 2375445  Raad van State - Procedure Bp Kop van de Jachthaven 30 september 2022
8.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten