Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 21 december 2022

Raadzaal
19:30 - 21:30 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

a.

Beëdiging raadslid i.v.m. ziekteverlof

Mevrouw Timmerman wordt raadslid tijdens het ziekteverlof van mevrouw Millin.

2.

Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

3.

Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst

a.

Zienswijze Startnotitie Regionale Samenwerkingsagenda *

1.

Moties en amendementen Zienswijze Startnotitie Regionale Samenwerkingsagenda

b.

Amendement PLEK - Bevorderen elektrische deelauto's en beperken uitvoeringskosten

c.

Motie Vreemd aan de orde van de dag

4.

Schorsing

5.

Besluitvormend

a.

Parkeerverordening ∞

Bijgevoegde documenten

1.

Motie en amendementen Parkeerverordening

b.

Decemberwijziging 2022 #

Bijgevoegde documenten

1.

Beantwoording vragen uit Het Gesprek

Bijgevoegde documenten

c.

Bestemmingsplan Eslaan 10 Bussum ∞

d.

Bestemmingsplan Comeniuslaan Naarden ∞

Bijgevoegde documenten

e.

Paraplubestemmingsplan Archeologie en archeologiebeleid ∞

Bijgevoegde documenten

1.

Amendementen Paraplubestemmingsplan Archeologie en archeologiebeleid

f.

M22-92 Motie AVOI - Richtlijnen voor plaatsing Trafo huisjes c.a. ∞

g.

Aanwijzing lid en plv. lid Algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek #

h.

Benoemen lid en plv. lid Raadtafel MRA #

6.

Hamerstukken

a.

Vaststellen diverse belastingverordeningen #

7.

Amendement Belastingverordeningen

Bijgevoegde documenten

8.

Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

Besluitenlijst raad 30 november 2022

Bijgevoegde documenten

b.

Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen
  • 327957 Ministerie BZK - Inwerkingtreding Wet versterking decentrale rekenkamers
  • 354720 Regio G&V - Kaderbrief 2024
Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen
  • 321756 Walden Buurtgroep - Paardenstallen Hocras locatie
  • 327680 MRA - Brief Termijnagenda 2023
    • 327680 MRA - Termijnagenda 2023
  • 360331 Inwoner - Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan BORgronden
  • 357424 Inwoner - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan BORgronden
  • 354241 Initiatiefnemer - Reactie op toepassing compensatieregeling Comeniuslaan 42 Naarden
  • 354697 Raad van State - Herzieningsverzoek omgevingsvergunning Weesperstraat 82 Muiden
9.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten