Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 8 maart 2023

Raadzaal
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

a.

Benoeming steunfractielid

De heer Joost van der Veen wordt benoemd als steunfractielid voor het CDA.

2.

Vragenhalfuur

3.

Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst

a.

Portefeuilleplan Vastgoed 2023 *

1.

Amendement Portefeuilleplan Vastgoed 2023

2.

Beantwoording vragen

Bijgevoegde documenten

b.

Beleidsregel zonnepanelen op erfgoed *

1.

Amendementen Beleidsregel zonnepanelen op erfgoed

c.

M23-09 Motie GDP/Hart - Ongelijke huurindexatie voor binnensportaccommodaties #

d.

M23-07 Motie D66 - Jaarlijks kaderstellend uitvoeringsplan mobiliteitsvisie *

e.

Amendement Zienswijze ontwerp bouwstenennota huisvestingsverordening

4.

Schorsing

5.

Besluitvormend

a.

M22-99 Motie PLEK - Onderzoek windenergie Gooise Meren ∞

Bijgevoegde documenten

b.

M23-06 Motie PvdA - Plusbus op de rit ∞

Bijgevoegde documenten

c.

M23-09 Motie GDP/Hart - Ongelijke huurindexatie voor binnensportaccommodaties #

d.

Zienswijze ontwerp bouwstenennota huisvestingsverordening 2023

1.

Amendement Zienswijze ontwerp bouwstenennota huisvestingsverordening

6.

Hamerstukken

7.

Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

Besluitenlijst 15 februari 2023

Bijgevoegde documenten

b.

Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen
Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen
  • 465204 Pampusgroep - Portefeuilleplan Vastgoed 2023
8.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten