Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 29 maart 2023

Raadsvergaderingen, Raadzaal
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

3.

Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst

a.

Bestemmingsplan Comeniuslaan Naarden *

Bijgevoegde documenten

1.

Motie Bestemmingsplan Comeniuslaan Naarden

2.

Beantwoording vragen

b.

Participatieplan Bussum-Zuid *

Bijgevoegde documenten

1.

Amendement Participatieplan Bussum Zuid

c.

Aanpassing tarieventabel Legesverordening 2023 (1e wijziging 2023) *

1.

Motie en amendement Aanpassing tarieventabel Legesverordening 2023

Bijgevoegde documenten

2.

Beantwoording vragen

Bijgevoegde documenten

d.

Amendementen Beleidsregel zonnepanelen op erfgoed

e.

M23-17 Motie CDA - Behoud brandweerhulpboot post Muiden #

Bijgevoegde documenten

f.

M23-18 Motie PvdA - Openstelling Huis van de Democratie *

Bijgevoegde documenten

g.

M23-20 Motie GDP/Hart - Structurele financiële oplossing voor wegvallen inkomsten papierinzameling verenigingen *

4.

Schorsing

5.

Besluitvormend

a.

Portefeuilleplan Vastgoed 2023 ∞

1.

Amendement Portefeuilleplan Vastgoed

b.

Beleidsregel zonnepanelen op erfgoed ∞

1.

Amendementen Beleidsregel zonnepanelen op erfgoed

c.

Beschikbaar stellen aanvullend krediet nieuwbouw Tweemaster

Bijgevoegde documenten

d.

M23-17 Motie CDA - Behoud brandweerhulpboot post Muiden #

6.

Hamerstukken

a.

Voorlopig gunningsadvies accountantsdiensten 2023

b.

Verlenging Werking Huisvestingsverordening 2019

7.

Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

Besluitenlijst raad 8 maart 2023

Bijgevoegde documenten

b.

Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen
Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen
  • 514672 OFGV - Voorlopige jaarrekening 2022
  • 512562 SNLG - Naarderbos corridor ten noorden van A1 vanaf Naarderwoonbos richting Oud Valkeveen 13 maart 2023
  • 504806 Raad van State - Uitspraak beroep Kop van de Jachthaven
  • 497577 Regio G&V - Aanbiedingsbrief actualisering GR
  • 524108 BDO - Impact uitbreiding SiSa-regelingen
  • 527936 Ten Brinke Poortier Romein Projecten - Woningen Comeniuslaan
8.

Incident in de jeugdzorg (besloten behandeling)

9.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten