Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering (vervolg) 28 oktober 2020

Online
21:30 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

4. Vaststelling agenda deel II

2.

5. Vragenhalfuur

3.

6. Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

# Besluitvorming over dit punt vanavond is noodzakelijk/gewenst.

a.

a. Richting nieuwe Grondstoffenvisie Regio #

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

b.

b. Bestemmingsplan Muiden Zuidwest *

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

1.

Beantwoording technische vragen Hart voor BNM

Bijgevoegde documenten

c.

c. Voorbereidingskrediet behoud pand De Vonk te Bussum *

4.

7. Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

8. Besluitvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

∞ Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond is noodzakelijk/gewenst.

 

a.

a. Vaststellen Zienswijze MRA begroting en werkplan 2021 ∞

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

b.

b. Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening ∞

1.

Moties en amendementen Algemene Plaatselijke Verordening

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

c.

c. Instemmen met nieuwe Grondstoffenvisie Regio #

d.

d. Motie GDP Ontheffing vaarverbod Bussumervaart-Galgesloot-Nagtglassloot ∞

Bijgevoegde documenten

e.

e. Motie Hart voor BNM - Gele PMD zakken ∞

Bijgevoegde documenten

6.

9. Hamerstukken

a.

a. Vaststellen Financiele verordening en Controleverklaring 2021

b.

b. Vaststellen Zienswijze Coöperatie Ondersteuning Ambulancevoorziening Gooi en Vechtstreek en Flevoland U.A. (1953367)

c.

c. Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) plattelandswoning Amsterdamsestraatweg 67a te Naarden

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

d.

d. Vaststellen aangepast bestemmingsplan Stedelijk Gebied Albert Grootlaan 18a-18b Naarden

7.

10. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

a. Besluitenlijst 7 oktober 2020

Bijgevoegde documenten

b.

b. Lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

 

1977278 Gemeente Zeewolde - Ontwerp Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio

 

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

 

1973398 Inwoner - Draaideur gemeentehuis

1984774 Inwoner - Herontwikkeling Hocras locatie

1976456 Ondernemersvereniging Gooise Meren - Reactie ontwerpplan Vlietlaan

1979424 FNV - Corona en de minima

1977204 Inwoner - Vuurwerkverbod

1977221 Inwoner - Vuurwerkverbod

1935259 Raad van State - Aanvullende stukken Bp Stad Muiden Weesperstraat 82

1950748 Raad van State - Aanvullende stukken beroep Bp Bollelaan 6-8 Naarden

1985725 Inwoner - Gebouw De Vonk

1986243 Regio Gooi en Vechtstreek - Informatiebrief Doelgroepenvervoer

1986905 Regio Gooi en Vechtstreek - Zienswijze begrotingswijziging regio

1988486 Hondenuitlaatservices - GNR

1988499 Petitie Stop 5G

8.

11. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten