Zo vergadert de gemeenteraad

De gemeenteraad van Gooise Meren vergadert eens in de 3 weken op woensdagavond. Er wordt dan gedebatteerd en besloten over voorstellen van het college of van de raad zelf. 1 of 2 weken voor deze raadsvergadering wordt er een Politieke Avond gehouden met diverse bijeenkomsten. Op deze Politieke Avond worden zowel onderwerpen besproken die in de raadsvergadering weer terug komen als onderwerpen waarover in de raadsvergadering geen besluiten worden genomen. Aan de raadsvergadering kunnen alleen raadsleden en collegeleden deelnemen. Maar tijdens Politieke Avonden kunnen ook inwoners, bedrijven en instellingen meedenken en meepraten over de onderwerpen die leven in de gemeente.

Bekijk de vergaderkalender voor de eerstvolgende vergadering van de raad.

Politieke Avond

De Politieke Avond wordt gehouden ter voorbereiding op de raadsvergadering, die 1 of 2 weken later plaats vindt. De Politieke Avond bestaat uit diverse bijeenkomsten. U bent van harte welkom om aanwezig te zijn op of mee te doen aan de Politieke Avond.

TijdstipOnderdeel
19.30 - 20.30 uurBijeenkomsten ronde 1
20.45 - 21.45  uur Bijeenkomsten ronde 2
22.00 - 23.00 uurBijeenkomsten ronde 3

Bijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten wisselen de gemeenteraad, het college van BenW, inwoners en andere geïnteresseerden informatie uit om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van een onderwerp. Dat kan in een Gesprek, Thema-uur of Presentatie. Op één avond kunnen meerdere bijeenkomsten plaatsvinden. Op hetzelfde moment, op verschillende locaties. Zodra de agendacommissie de agenda voor de eerstvolgende Politieke Avond heeft vastgesteld, worden alle onderwerpen, tijden en locaties gepubliceerd in de vergaderkalender.

De bijeenkomsten zijn de beeldvormende fase uit het besluitvormingsproces.

Gesprek

In een Gesprek bespreken inwoners, maatschappelijke instellingen, bedrijven, verenigingen, stichtingen, raadsleden en collegeleden onderwerpen met elkaar. Dat zijn vooral plannen die al op de agenda van de gemeenteraad staan.

Thema-uur

In het Thema-uur komen onderwerpen aan bod die nog geen onderdeel van het besluitvormingsproces zijn, maar die wel leven in de gemeente Gooise Meren. Tijdens het thema-uur gaan de raadsleden - eventueel samen met anderen - dieper op het onderwerp in.

Presentatie

Iedereen mag een presentatie aan de gemeenteraad geven over een onderwerp dat hij of zij belangrijk vindt voor Gooise Meren. Dat kunnen inwoners zijn, maar ook bedrijven, instellingen, verenigingen, raadsleden of collegeleden.

Raadsvergadering

Eens in de drie weken vindt de raadsvergadering plaats. Tijdens de raadsvergadering debatteert en besluit de raad over voorstellen van het college of van de raad zelf. De raadsvergadering bestaat uit verschillende onderdelen die in een vaste volgorde worden doorlopen. De tijden in onderstaande tabel liggen niet vast, hiervan kan afgeweken worden. Ook bij de raadsvergadering bent u van harte welkom, bij de raadsvergadering kunt u niet in- of meespreken.

TijdstipOnderdeel
20.00 uurOpening en vaststelling agenda
20.05 uurVragenhalfuur
20.35 uurMeningsvormende raad (debatten)
22.30 uurBesluitvormende raad (stemmingen)
22.55 uurVaststellen notulen en lijst ingekomen stukken
23.00 uurSluiting

Zodra de agendacommissie de agenda voor de eerstvolgende raadsvergadering heeft vastgesteld, wordt deze gepubliceerd in de vergaderkalender.

Vragenhalfuur

In het vragenhalfuur kunnen raadsleden vragen stellen aan de wethouders en de burgemeester.

Debatten

Tijdens de debatten bespreekt de gemeenteraad raadsvoorstellen van het college van BenW, maar ook plannen van raadsleden of raadsfracties. De debatten stellen de gemeenteraadsleden in staat zich een mening te vormen over een onderwerp.

De debatten zijn de meningsvormende fase uit het besluitvormingsproces.

Besluiten

Nadat de gemeenteraadsleden gedebatteerd hebben over de plannen, nemen ze besluiten over de onderwerpen die op de agenda staan. Dat doen ze door te stemmen.

Dit is de besluitvormende fase uit het besluitvormingsproces.

De werkwijze van de raad is vastgelegd in onderstaande stukken