Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

BORgronden

De BORgronden is het gebied tussen de wijk Componistenkwartier en de A1 in Naarden. De gemeenteraad heeft dit gebied aangewezen als woningbouwlocatie. De particuliere grondeigenaren van de BORgronden maken plannen voor de ontwikkeling van woningen. De gemeente controleert de processtappen die de eigenaren hierbij nemen. Omdat de BORgronden naast de A1 ligt, spelen milieuwetten en –regels een belangrijke rol bij het maken van de plannen.

Stedenbouwkundig Programma van Eisen

Er is een Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de aan de A1 grenzende Naardense nieuwbouwlocatie BORgronden. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) is opgesteld door de particuliere eigenaren van de BORgronden. De gemeente heeft de SPvE die nu voorligt voor inspraak getoetst, waarna de grondeigenaren het programma hebben aangepast. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen beschrijft de ruimtelijke uitgangspunten voor de nieuwe wijk. Het gaat bijvoorbeeld om de stedenbouwkundige randvoorwaarden en de kwaliteitscriteria waaraan zowel de bebouwing als de inrichting van de openbare ruimte moeten voldoen.

Reageren op het SPvE

Reageren op het Stedenbouwkundig Programma van Eisen kan tot en met 20 december 2019. Stuur uw inspraakreactie naar borgronden@gooisemeren.nl. Vermeld daarbij uw naam en contactgegevens. Alle inspraakreacties voorzien we van beantwoording in een inspraaknota. Die nota wordt samen met het Stedenbouwkundig Programma van Eisen ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Informatiemarkt op 21 november 2019

Om inwoners te helpen zich een goed beeld te vormen van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen, organiseerde de gemeente een informatiemarkt. De informatiemarkt vond plaats op donderdagavond 21 november in het gemeentehuis in Bussum. Tijdens de avond stonden er panelen met informatie over verschillende onderwerpen van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (PDF, 13 MB). Medewerkers waren aanwezig om toelichtingen te geven en vragen te beantwoorden.

Spreekuren op 2 en 3 december 2019

Op 2 en 3 december vonden spreekuren over de BORgronden plaats. Geïnteresseerden die na het lezen van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen of hun bezoek aan de informatiemarkt nog specifieke vragen hadden, konden die tijdens individuele gesprekken aan ons stellen.

Gemeenteraad stelt het SPvE vast

De inspraakreacties kunnen voor het college van burgemeester en wethouders aanleiding zijn om het SPvE op onderdelen aan te passen. Het SPvE wordt door het college ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.”

Na vaststelling van het SPvE door de gemeenteraad volgt het proces om te komen tot het bestemmingsplan, het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan. Ook het bestemmingsplan wordt door de gemeenteraad vastgesteld.

Zie ook BORgronden.nl

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 3 - definitie

Overige informatie

Fase 2 - initiatief

Vastgestelde documenten