BORgronden

De BORgronden is het gebied tussen de wijk Componistenkwartier en de A1 in Naarden. De gemeenteraad heeft dit gebied aangewezen als woningbouwlocatie. De particuliere grondeigenaren van de BORgronden maken plannen voor de ontwikkeling van woningen. De gemeente controleert de processtappen die de eigenaren hierbij nemen. Omdat de BORgronden naast de A1 ligt, spelen milieuwetten en –regels een belangrijke rol bij het maken van de plannen.

Ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Van 10 november tot en met 21 december 2022 hebben het ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegen. De reactietermijn is gesloten.

De gemeente beoordeelt zienswijzen en reacties

Iedere zienswijze en iedere reactie krijgt een antwoord. Samen vormen deze de nota van zienswijzen/reacties. Het definitieve bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan worden samen met de nota van zienswijzen en de nota van reacties aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vast.

Planning

  • In het 4e kwartaal van 2022 lagen het ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan ter inzage
  • We werken aan de beantwoording van de ingebrachte zienswijzen. Dit vergt meer tijd dan voorzien. Het streven is voor het 1e kwartaal van 2024 het bestemmingsplan aan de raad ter vaststelling aan te bieden
  • Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is, werken we de bouwplannen uit en kan het project aansluitend worden gerealiseerd

Met de betrokken partijen is een anterieure overeenkomst ondertekend. Deze overeenkomst vormt de economische onderbouwing van het project. In de overeenkomst is ook vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe de kosten zijn geregeld.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 3 - definitie

Overige informatie

Fase 2 - initiatief

Vastgestelde documenten