De Walden

Met het vertrek van Hocras uit Bussum komt het bedrijfsterrein aan de Franse Kampweg grotendeels vrij. Het idee is ontstaan om een verkenning te doen naar de verplaatsing van 1 van de scholen voor voortgezet onderwijs uit Bussum naar deze locatie. De eigenaar van het terrein en de gemeente willen naast bedrijfsdoeleinden en onderwijsdoeleinden ook onderzoeken of woningbouw mogelijk is. Hocras en de gemeente werken daarom aan een financiële en ruimtelijke verkenning voor de gedeeltelijke transformatie van het bedrijfsterrein aan de Frans Kampweg.

De komende fase is vooral een fase van financiële en ruimtelijke verkenning. De herontwikkeling van het Hocras-terrein met gedeeltelijk wonen en onderwijs is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Het bestemmingsplan moet gewijzigd worden.

Omwonenden en andere belanghebbenden worden betrokken bij de planvorming tijdens de zogenaamde omgevingstafels die we organiseren tijdens het planvormingsproces. Na oplevering van het stedenbouwkundig plan leggen we het plan ter vaststelling voor aan de raad. Daarna start de bestemmingsplanprocedure.

Bestemmingsplan ter inzage tot en met 8 februari 2024

Ontwerpbestemmingsplan ZuidWest-Walden

Bijeenkomst 2 november 2021

Bijeenkomst Hocras-locatie 2 november 2021 terugkijken

Bijeenkomst van 8 juli 2021 uitgesteld

Door een ongeval van 1 van de sprekers kon de bijeenkomst van 8 juli 2021 niet door gaan. We wilden u informeren over het stedenbouwkundig plan van de Hocras-locatie, het proces en de planning. Dat doen we direct na de zomervakantie. Zodra we een nieuwe datum hiervoor hebben, informeren we u hierover.

Bijeenkomst 20 oktober 2020

Op dinsdag 20 oktober 2020 kwamen medewerkers van de gemeente, omwonenden en de initiatiefnemer opnieuw bijeen om te praten over de ontwikkeling van het Hocras-terrein in Bussum. De plannen gaan onder meer over de bouw van woningen, bedrijfsruimten en een middelbare school. Tijdens deze 3e bijeenkomst is een conceptschets gepresenteerd. Bijeenkomst Hocras-locatie van 20 oktober 2020 terugkijken

Bijeenkomsten 7 juli en 14 september 2020

Tijdens de bewonersbijeenkomst over de Hocras-locatie op 14 september 2020 spraken omwonenden over verschillende varianten voor de nieuwe inrichting van het gebied. De variant met een parkachtige inrichting kon rekenen op de meeste bijval, al waren er twijfels bij bewoners of die inrichting haalbaar zal blijken.

Wethouder Jorrit Eijbersen vertelde tijdens de bijeenkomst dat de gemeenteraad nog een besluit moet nemen over de mogelijke komst van een schoolgebouw naar de Hocras-locatie. Een middelbare school stuit op bezwaren van omwonenden die vrezen dat de komst en het verblijf van 1200 scholieren de rust in de omliggende kwetsbare natuur teveel zullen verstoren. Het college van burgemeester en wethouders vindt de locatie kansrijk en zal de gemeenteraad bij de start van de procedure rond de wijziging van het bestemmingsplan vragen in te stemmen met de komst van een school, woningen en ruimte voor kleinere bedrijfsunits. Er zijn gesprekken gaande met schoolbesturen om te bepalen welke school in aanmerking komt voor de nieuwbouw. De scholen zijn bijzonder geïnteresseerd in de locatie.

De bijeenkomst van 7 juli, 14 september en 20 oktober lopen vooruit op de formele inspraak voor de wijziging van het bestemmingsplan. De eigenaar van het terrein en de gemeente Gooise Meren verzamelen vooruitlopend daarop inbreng uit de omgeving voor het stedenbouwkundig plan. Met de vroegtijdige inbreng uit de omgeving willen zij een beter plan ontwikkelen.

Stedenbouwkundige Maartje Luisman van SVP Stedenbouw en Architectuur presenteerde op basis van de resultaten van de vorige bijeenkomst, 3 mogelijke inrichtingsvarianten. Bekijk de presentatie (PDF, 13 MB). Op basis van haar toelichting en de schetsen spraken omwonenden aan 3 tafels met elkaar over de verkeersontsluiting, stedenbouwkundige opzet, landschap, duurzaamheid en over de optimale mogelijke inpassing van de school. Bekijk de handgeschreven vellen met opmerkingen, ideeën en aandachtspunten (PDF, 245 kB).

Het bewaren van de rust in de omliggende natuur is een belangrijke zorg van omwonenden. Ook behoud of toevoeging van groen zodat een ecologische verbindingszone kan ontstaat en een veilige verkeersontsluiting vinden bewoners belangrijk. De parkvariant lijkt de meeste waarborgen te bieden. Ook omdat het schoolgebouw ( “als het er komt’) in die variant rond is wat vriendelijker oogt en kinderen binnen de school goede buitenruimte biedt.

Bijeenkomst 29 september 2020 verplaatst naar 20 oktober 2020

De stedenbouwkundigen werken toe naar een conceptschets voor het gebied. De bijeenkomst die gepland stond op 29 september 2020 kon door de aangescherpte coronamaatregelen niet door gaan. De 3e bijeenkomst wordt nu gehouden op dinsdag 20 oktober 2020 om 19.30 uur.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.