logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Gebiedsontwikkeling rondom Naarderheem

Revalidatiecentrum Naarderheem aan de Amersfoortsestraatweg werkt aan een plan voor nieuwbouw van het revalidatiecentrum. De Visie Amersfoortsestraatweg en het Beeldkwaliteitsplan Amersfoortsestraatweg zijn hierbij het uitgangspunt. Het gaat in de visie en het beeldkwaliteitsplan om het deel van de Amersfoortsestraatweg vanaf de Kapitein Meijerbrug tot aan de rotonde bij de Albert Heijn. De bedoeling is om de visie en het beeldkwaliteitsplan tot leven te laten komen op het perceel van Naarderheem. Omdat Naarderheem voor hun eigen plannen niet het gehele perceel nodig heeft kijken de gemeente en Vivium Naarderheem naar wat we nog meer kunnen realiseren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het realiseren van woningbouw en/of maatschappelijke functies.

Gemeente en Vivium Zorggroep maken afspraken over nieuwbouw Naarderheem en omgeving

De gemeente Gooise Meren en Vivium Naarderheem hebben, als onderdeel van het bestemmingsplan, belangrijke afspraken vastgelegd in een zogenaamde anterieure overeenkomst. Het gaat om nadere afspraken over taken, verantwoordelijkheden en planning aangaande de bouw van het nieuwe Naarderheem en de wijze waarop wordt omgegaan met de invulling van het resterende terrein.

Goede afspraken

Een belangrijk onderdeel van het bestemmingsplan zijn goede afspraken tussen gemeente en Vivium Zorggroep hoe zaken ten aanzien van de bouw precies zijn geregeld. Het gaat onder meer over taken en verantwoordelijkheden en over planning van de nieuwbouw. Ook staan er afspraken in over financiële zaken over wie wat betaalt en wanneer en hoe er mee wordt omgegaan als zaken net anders lopen dan verwacht. Belangrijke aanvulling in de overeenkomst zijn afspraken over het betrekken van belanghebbenden bij verdere planvorming bij de zogenaamde fase 2. Het deel dat na de nieuwbouw vrijkomt voor woningbouw en maatschappelijke voorzieningen. De overeenkomst is verplicht vanuit de Wet op de ruimtelijke ordening.

Besluitvorming over bestemmingsplan

Vivium Naarderheem heeft het initiatief genomen om revalidatiecentrum Naarderheem aan de Amersfoortsestraatweg te gaan vernieuwen. Er is een nieuw, compact, duurzaam en modern gebouw nodig dat voldoet aan de eisen voor revalidatiezorg van nu en de toekomst. Op de ruimte die op het terrein vrijkomt, komt op termijn woningbouw. Vanaf eind 2019 is gewerkt aan een ontwerp voor het nieuwe gebouw en een ontwerpbestemmingsplan. Tot en met 17 februari 2022 lag het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. De ingezonden zienswijzen worden verwerkt en het bestemmingsplan wordt klaar gemaakt voor vaststelling door de gemeenteraad. De verwachting is dat de besluitvorming voor het zomerreces 2022 plaatsvindt. Vivium streeft er naar om eind 2022 met de eerste sloopwerkzaamheden te gaan starten.

Ontwerpbestemmingsplan Naarderheem

Revalidatiecentrum Naarderheem (onderdeel van Vivium Zorggroep) aan de Amersfoortsestraatweg heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een plan voor nieuwbouw. Het huidige gebouw dateert uit de jaren ’70 en past niet meer bij de zorgverlening van deze tijd en in de toekomst. Naarderheem heeft voor de nieuwbouw niet het gehele perceel nodig en heeft samen met de gemeente en belanghebbenden gekeken naar de mogelijkheden voor het resterende perceel. Daarover zijn regels opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan is klaar en heeft 6 weken ter inzage gelegen.

Nieuw Naarderheem compact in een groene omgeving

Het nieuwe Naarderheem wordt compacter zodat er slimmer en efficiënter gewerkt kan worden. Het gebouw komt zoveel mogelijk een groene omgeving. Medewerkers van Naarderheem rijden straks niet meer door de Dirk Tersteeglaan maar via de Amersfoortsestraatweg. Het park tussen de vesting en Naarderheem wordt openbaar met een wandelroute naar de Abri. Daarnaast zijn er in het ontwerpbestemmingsplan regels vastgelegd waar toekomstige bebouwing op het resterend perceel aan moet voldoen en wat daar mag komen. Dat zijn vooral woningen en maatschappelijke functies zoals een kinderopvang, medische functies of dagopvang voor ouderen.

Omgevingstafels onderdeel van proces

Om te komen tot dit ontwerpbestemmingsplan is 3 keer gesproken met de zogenaamde Omgevingstafel. Aan deze Omgevingstafel namen ongeveer 10 belanghebbenden deel, waaronder bewoners uit de directe omgeving, adviseurs van de gemeente en andere contractpartners. Tijdens de omgevingstafels zijn dilemma’s besproken en is in een constructieve sfeer gezocht naar oplossingen. Na de laatste omgevingstafel in juni dit jaar heeft Vivium/Naarderheem nog een aantal aanpassingen doorgevoerd op basis van de feedback uit de Omgevingstafel. Deze aanpassingen hebben vooral betrekking op de regels voor de toekomstige bebouwing op het resterende perceel. Zo is het maximale bouwoppervlak verkleind en zijn er nadere regels over de maximale bouwhoogte opgenomen. De bouw van deze fase 2 vindt pas over enkele jaren plaats, na de sloop en nieuwbouw van Naarderheem. Afgesproken is dat Vivium de plannen voor deze fase vroegtijdig deelt met de direct belanghebbenden in de omgeving van de betrokken kavel en betrekt bij de nadere uitwerking. Tevens is het zo dat de bouw van de 2e fase pas over enkele jaren zal plaatsvinden, pas na de sloop en nieuwbouw van Naarderheem.

Omgevingstafel

De Omgevingstafel is een vooroverleg waarin de initiatiefnemer met belanghebbenden, gemeentelijke adviseurs en experts het ontwerpbestemmingsplan voorbereiden om uiteindelijk te komen tot een bestemmingsplan. De initiatiefnemer en alle betrokkenen komen minimaal 3 keer bij elkaar (Omgevingstafel 1, 2 en 3).

Algemene informatie over de Omgevingstafel

Magazine

Magazine Naarderheem mei 2021

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 1 - pre-initiatief

Vastgestelde documenten

Overige informatie