Graaf Wichmanlaan en omgeving

In de Graaf Wichmanlaan en omgeving is het riool aan vervanging toe. Dit biedt kansen om gelijktijdig met het vervangen van het riool het regenwater van de daken zo veel mogelijk gescheiden in te zamelen en af te voeren en de bovengrondse inrichting vorm te geven met de inzichten van nu. Eerst hebben we inwoners en betrokkenen in het plangebied gevraagd ervaringen te delen om de uitgangspunten voor het ontwerp te kunnen formuleren. Daarna volgt de ontwerpfase met als doel een definitief ontwerp voor het plangebied. De uitvoering start naar verwachting in 2024.

De gemeente werkt samen met de Provincie Noord-Holland en het Rijk. Ook zij vinden veilig verkeer belangrijk, daarom hebben zij aan dit project een financiële bijdrage geleverd.

Bijeenkomst Definitief Ontwerp

Op dinsdag 10 oktober en donderdag 12 oktober 2023 is er een bijeenkomst over het Definitief Ontwerp dat in concept is uitgewerkt. U bent van harte welkom! Het ontwerp per straat vindt u op deze pagina onder Actuele documenten.

Reageren op Definitief Ontwerp

Reageren op het Definitief Ontwerp kan tot en met 25 oktober 2023 via het online reactieformulier.

Voorlopig Ontwerp

In oktober 2022 konden bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van buurtplatforms en de ondernemersvereniging in fysieke sessies meepraten en adviseren over het Voorlopig Ontwerp. Bekijk de reactie op het Voorlopig Ontwerp voor de Graaf Wichmanlaan en omgeving (PDF, 242 kB).

Met alle informatie uit de sessies werken we het Voorlopig Ontwerp uit tot een Definitief Ontwerp. Dit ontwerp presenteren we in een breed verband, zo mogelijk tijdens 1 of meer fysieke bijeenkomsten. Ook dan is er ruimte voor op- en aanmerkingen. Vervolgens gaat het Definitief Ontwerp naar het college.

Planning

Nota van uitgangspunten vastgesteld

 • Na 14 maart 2021 zijn de enquêteresultaten per straat en onderwerp verwerkt
 • De uitkomsten van de enquête vormen samen met andere ontwerpuitgangspunten de basis voor de Nota van Uitgangspunten (NVU)
 • De NVU is ter besluitvorming voorgelegd aan het college
 • De Nota van Uitgangspunten (PDF, 18 MB) is vastgesteld op 11 mei 2021
 • De NVU is de basis voor de uitwerking van een Voorlopig Ontwerp (VO)

Voorlopig Ontwerp

 • Interactieve bijeenkomst Voorlopig Ontwerp op 11, 13 en 18 oktober 2022 voor inwoners van het plangebied
 • Per brief en via deze projectpagina informatie over het VO en de mogelijkheid om op het VO (online) te reageren
 • We kijken wat er in het ontwerp kan worden meegenomen en wat niet. Deze afwegingen worden samen met het Voorlopig Ontwerp tot Definitief Ontwerp (DO) uitgewerkt

Definitief Ontwerp

 • We verwachten het Definitief Ontwerp rond de zomer  2023 aan u te presenteren. Daarna start een termijn om op het DO te reageren
 • Uw reacties en onze antwoorden daarop worden verwerkt in een zogenaamde Reactienota
 • De Reactienota leggen we samen met het DO ter besluitvorming voor aan het college
 • We vragen de gemeenteraad om het uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. De uitkomsten van de besluitvorming communiceren we op deze projectpagina
 • Na de besluitvorming vervolgen we het project en communiceren we naar alle belanghebbenden over de uitvoering van de werkzaamheden

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 4 - ontwerp

Fase 2 - initiatief

Vastgestelde documenten

Overige informatie