logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Graaf Wichmanlaan en omgeving

In de Graaf Wichmanlaan en omgeving is het riool aan vervanging toe. Dit biedt kansen om gelijktijdig met het vervangen van het riool het regenwater van de daken zo veel mogelijk gescheiden in te zamelen en af te voeren en de bovengrondse inrichting vorm te geven met de inzichten van nu. Eerst hebben we inwoners en betrokkenen in het plangebied gevraagd ervaringen te delen om de uitgangspunten voor het ontwerp te kunnen formuleren. Daarna volgt de ontwerpfase met als doel een definitief ontwerp voor het plangebied. De uitvoering start naar verwachting in 2022.

H.J. Schimmellaan als nieuwkomer in het project

De H.J. Schimmellaan is toegevoegd aan het project Graaf Wichmanlaan en omgeving omdat is gebleken dat de riolering in slechtere staat is dan eerder aangenomen. De bewoners hebben hierover een brief (PDF, 415 kB) ontvangen. Bewoners van de H.J. Schimmellaan hebben tot 31 mei 2022 de mogelijkheid gehad om een online enquête in te vullen die eerder ook is voorgelegd aan het overige gebied.

Nota van uitgangspunt vastgesteld

Met de enquête die in maart 2021 is afgenomen is informatie opgehaald bij een aantal belanghebbenden en stakeholders. De resultaten van deze enquête zijn opgenomen in een Nota van uitgangspunten (NvU) (PDF, 18 MB). Deze NvU is op 11 mei 2021 door het college vastgesteld zodat we kunnen starten met het maken van een Voorlopig Ontwerp.

Start Voorlopig Ontwerp

Bij het opstellen van het Voorlopig Ontwerp (VO) willen we de participatie richting de direct belanghebbenden opnieuw opstarten. Vertegenwoordigers vanuit bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van buurtplatforms en de ondernemersvereniging nodigen we uit om in fysieke sessies mee te praten en te adviseren over het Voorlopig Ontwerp. Daarbij moeten de verwachtingen en uitgangspunten helder zijn. De kaders en randvoorwaarden bepalen de beleidsvrijheid tijdens dit participatieproces. Andere belanghebbenden kunnen tijdens deze fysieke sessie online het proces volgen en input leveren. Communicatie over deze bijeenkomsten volgt nog.

De ontwerpen komen op deze projectpagina. Met alle informatie uit de sessies werken we het Voorlopig Ontwerp uit tot een Definitief Ontwerp. Dit ontwerp presenteren we in een breed verband, zo mogelijk tijdens 1 of meer fysieke bijeenkomsten. Ook dan is er ruimte voor op- en aanmerkingen. Vervolgens gaat het Definitief Ontwerp naar het college.

Ondanks dat de gemeente het laatste jaar veel ervaring heeft opgedaan met digitale vergaderingen en participatie verdient het de voorkeur om de participatie met belanghebbenden fysiek te laten plaatsvinden. De verwachting is dat dit gelijk na het zomerreces in 2021 weer mogelijk is.

Proces

 • Na 14 maart 2021 zijn de enquêteresultaten per straat en onderwerp verwerkt
 • De uitkomsten van de enquête vormen samen met andere ontwerpuitgangspunten de basis voor de Nota van Uitgangspunten (NVU)
 • De NVU wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad
 • De Nota van Uitgangspunten (PDF, 18 MB) is vastgesteld op 11 mei 2021
 • De NVU is de basis voor de uitwerking van een Voorlopig Ontwerp (VO)
 • U krijgt per brief en via deze projectpagina bericht wanneer en waar het VO voor u is in te zien en de mogelijkheid om op dit VO (online) te reageren
 • Uw reacties en onze antwoorden daarop worden verwerkt in een zogenaamde Reactienota
 • We kijken wat er in het ontwerp kan worden meegenomen en wat niet
 • De Reactienota leggen we samen met het VO ter toetsing voor aan de gemeenteraad
 • De uitkomsten van de besluitvorming communiceren we op deze projectpagina
 • Vanuit het Voorlopig Ontwerp, de Reactienota en eventuele besluiten van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad volgt een Definitief Ontwerp (DO)
 • Vanuit de besluitvorming die daaruit volgt, vervolgen we het project en communiceren we naar alle belanghebbenden over de uitvoering van de werkzaamheden

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 4 - ontwerp

Fase 2 - initiatief

Vastgestelde documenten

Overige informatie