logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Muiden Noordwest

Er komt een plan voor de wijk Noordwest in Muiden. De wijk ligt tussen de oude Vesting, de Vecht, de nieuwbouwwijk de Krijgsman en de Muidertrekvaart. In en rond de wijk spelen verschillende ontwikkelingen: de bouw van nieuwe woningen in de Krijgsman, de wens voor uitbreiding van strand en haven alsook de wens voor kleinschalige horeca in de Westbatterij. Het verkeer over de weg en het water neemt toe en heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van uw wijk. In de wijk speelt de herontwikkeling van de lege schoollocatie en vraagt het corporatiebezit aandacht. Deze ontwikkelingen moeten in samenhang worden bekeken en er moet antwoord komen op de vraag: hoe gaan we met al deze ontwikkelingen om en wat is er nodig om te zorgen dat Muiden Noordwest als wijk sterk, levendig en leefbaar is?

Toekomstplan voor Muiden Noordwest

De startbijeenkomst op 22 september 2022 over het plan voor de wijk Noordwest in Muiden is druk bezocht. Er werd verteld hoe we komen tot een plan voor de wijk en inwoners hebben ideeën en verbeterpunten voor de wijk gegeven.

Ontwikkelingen

Rond de wijk speelt  de bouw van nieuwe woningen in de Krijgsman, de wens voor uitbreiding van strand en haven alsook de wens voor kleinschalige horeca in de Westbatterij. Het verkeer over de weg en het water neemt toe en heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de wijk. In de wijk vraagt de oude schoollocatie om een nieuwe invulling en vragen de woningen van de corporatie aandacht.

Ideeën en verbeterpunten

Zo’n 60 bewoners, voornamelijk uit de wijk deelden deze avond de sterke en zwakke punten van de wijk en gaven aan wat kansen en bedreigingen zijn. Dat deden zij op de thema’s: maatschappelijk, mobiliteit, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie en erfgoed, wonen en recreatie.

De opbrengst van de avond is gesplitst in punten voor de kortere termijn en langere termijn. De gemeente zoekt uit wat op korte termijn kan worden opgepakt. U leest hier binnenkort meer over op deze pagina. Ook plaatsen we de presentatie van de bijeenkomst op deze projectpagina. De lange termijn punten nemen we mee in het planproces..

Klankbordgroep

Er komt een klankbordgroep die bestaat uit 6 mensen uit de buurt en daarnaast ook uit partijen die professioneel of maatschappelijk betrokken zijn bij de wijk. Deze groep komt gedurende het traject een aantal keer bijeen, leest mee, geeft feedback en brengt belangen in.

Proces

We werken, samen met de klankbordgroep, in stappen toe naar een kadernota die door de raad wordt vastgesteld (1e kwartaal 2023). Ook onderzoeken op de verschillende thema’s gaan daar een bijdrage aan geven. Zo brengen we de problemen in beeld en onderzoeken we wat oplossingsrichtingen zijn.

Daarna volgt het opstellen van het masterplan. Dit masterplan is medio 2023 klaar en moet richting geven aan de gewenste ontwikkeling van het gebied.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.