Muiden Noordwest

Er komt een plan voor de wijk Noordwest in Muiden. De wijk ligt tussen de oude Vesting, de Vecht, de nieuwbouwwijk de Krijgsman en de Muidertrekvaart. In en rond de wijk spelen verschillende ontwikkelingen: de bouw van nieuwe woningen in de Krijgsman, de wens voor uitbreiding van strand en haven alsook de wens voor kleinschalige horeca in de Westbatterij. Het verkeer over de weg en het water neemt toe en heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de wijk. In de wijk speelt de herontwikkeling van de lege schoollocatie en vraagt het corporatiebezit aandacht. Deze ontwikkelingen moeten in samenhang worden bekeken en er moet antwoord komen op de vraag: hoe gaan we met al deze ontwikkelingen om en wat is er nodig om te zorgen dat Muiden Noordwest als wijk sterk, levendig en leefbaar is?

Kwaliteit Muiden Noordwest verbeteren

De gemeente wil de kwaliteit van het noordwestelijk deel van Muiden verbeteren. Dit gebied ligt tussen de oude Vesting, de Vecht, Westbatterij, de Krijgsman en de Muidertrekvaart, met als kern de wijk Noordwest. In en rond de wijk spelen verschillende ontwikkelingen. Hoe moeten en willen we met deze ontwikkelingen omgaan? Wat is er nodig is om te zorgen dat Muiden Noordwest als wijk sterk, levendig en leefbaar is? Hier maken we een plan voor. We noemen dit het 'masterplan'. De gemeente legt het masterplan rond de zomer 2024 voor aan de raad.

Onderzoek naar belangrijke onderwerpen voor bewoners

Op 22 september 2022 was de startbijeenkomst voor bewoners en geïnteresseerden. Daar hebben we goed geluisterd naar de onderwerpen die bewoners belangrijk vinden voor hun wijk. De laatste maanden van 2022 is er onderzoek gedaan naar deze onderwerpen en is er regelmatig gesproken met de klankbordgroep. Vervolgens is er een 2e bewonersbijeenkomst geweest op 25 januari 2023. Hier zijn de uitkomsten van de onderzoeken toegelicht en hebben we deze met elkaar besproken. Tenslotte heeft de klankbordgroep een advies gegeven over het concept van de kadernota en zijn we de besluitvorming ingegaan. De kaders zijn in april 2023 vastgesteld door de raad.

Masterplan

Begin 2024 startte het masterplan. Dit was iets vertraagd omdat het onderzoek van de corporatie G&O nog niet ver genoeg was om als uitgangspunt te dienen voor het masterplan. Dit onderzoek is zeer relevant vanwege de toekomstige omvang en samenstelling van de woningvoorraad.

De onderwerpen uit de kadernota worden verder uitgewerkt in het masterplan. We geven aan hoe we de verbeteringen voor de wijk willen aanpakken en wat dat gaat betekenen. Daarvoor hebben we het afgelopen half jaar gesprekken gevoerd met de klankbordgroep en andere belanghebbenden.

Op gooisemeren.nl/muidennoordwest vindt u alle informatie over de stappen om te komen tot een masterplan en alle ontwikkelingen die in de omgeving spelen.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 3 - definitie

Overige informatie

Fase 2 - initiatief