Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 14 april 2021

Online
19:30 - 23:00 uur

19:30 - 20:30
Digitale sessie B , Het Gesprek II

Koop- en realisatieovereenkomst Project Jan ter Gouwweg Naarden

Digitale sessie A , Het Gesprek I

Zienswijze op voorstel Transitiecommissie Metropool regio Amsterdam

20:45 - 21:45
Digitale sessie A , Het Gesprek III

Bestuurlijke Kadernotitie Transitievisie Warmte

Digitale sessie B , Het Gesprek II

Koop- en realisatieovereenkomst Project Jan ter Gouwweg Naarden - Vervolg

22:00 - 23:00
Digitale sessie A , Thema-uur I

Voortgang Aquathermieproject Muiderberg

Digitale sessie B , Het Gesprek IV

Zienswijze ontwerp begroting 2022, 1e begrotingswijziging 2021 OFGV

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Digitale sessie B

Koop- en realisatieovereenkomst Project Jan ter Gouwweg Naarden

Het Gesprek II

Onderwerpen

Digitale sessie A

Zienswijze op voorstel Transitiecommissie Metropool regio Amsterdam

Het Gesprek I

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een samenwerkingsverband waar gemeente Gooise Meren deel van uitmaakt. Naar aanleiding van een evaluatie uit 2019 heeft een commissie een voorstel gemaakt voor de versterking van de samenwerking in de MRA. Zij hopen daarmee de regionale samenwerking meer vanuit gedeelde inhoudelijke ambities en gezamenlijke kracht te besturen. In de afgelopen periode is in de Gooi en Vechtstreek een gezamenlijke reactie voorbereid. De gemeenteraad gaat in Gesprek over deze zienswijze.

De voorzitter is Marlene Potjer.

20:45 - 21:45Digitale sessie A

Bestuurlijke Kadernotitie Transitievisie Warmte

Het Gesprek III

Gooise Meren staat voor de opgave om voor 2050 ruim 26.000 woningen verdeeld over 56 buurten aardgasvrij te maken. De gemeente heeft de regierol en stelt daarom de Transitievisie Warmte 2021 Gooise Meren op. Daarin staat met welke buurten we in Gooise Meren gaan starten en wat de warmteoplossing in deze buurten wordt. Ook geeft de Transitievisie Warmte informatie over de volgorde waarin alle buurten in Gooise Meren aan de beurt komen. De TVW wordt elke vijf jaar herijkt. De gemeenteraad gaat in Gesprek over de invulling van de gemeentelijke regierol, een globaal tijdspad en criteria om te bepalen in welke volgorde buurten aan de beurt komen. De gemeenteraad kan met dit document de kaders stellen die bepalend zijn voor de Transitievisie Warmte die in het najaar aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd. De komende maanden gaat de gemeente samen met belanghebbenden en inwoners in gesprek over de weging van deze criteria en de mogelijke technische oplossingen per buurt.

De voorzitter is Marlene Potjer.

Direct aansluitend is thema-uur I dat start dus mogelijk eerder dan 22:00 uur

Bijgevoegde documenten

Digitale sessie B

Koop- en realisatieovereenkomst Project Jan ter Gouwweg Naarden - Vervolg

Het Gesprek II
22:00 - 23:00Digitale sessie A

Voortgang Aquathermieproject Muiderberg

Thema-uur I

Tijdens het Thema-uur Voortgang Aquathermieproject Muiderberg worden de raadsleden geïnformeerd over de voortgang van de aanleg van het Warmtenet in de Eikenlaan in Muiderberg en de belangrijkste risico’s en kansen van dit project. Ook zal er worden stilgestaan bij het aangekondigde tweede deel van de lening voor de vervolgtrajecten in Buitendijke en het Van der Helstpark.

Thema- uur start mogelijk al om 21.30 uur namelijk direct na gesprek III als dat eerder klaar is. Mogelijke enige uitloop na 23.00 uur.

De voorzitter is Marlene Potjer.

Digitale sessie B

Zienswijze ontwerp begroting 2022, 1e begrotingswijziging 2021 OFGV

Het Gesprek IV

Op 15 maart 2020 ontving de gemeente Gooise Meren de voorlopige jaarstukken OFGV 2020. Hieruit blijkt een positief resultaat van € 304.052,-. Dit zijn de cijfers vόόr de accountantscontrole en hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Na de controle zullen de stukken definitief vastgesteld worden door het Dagelijks Bestuur (DB), waarna een voorstel zal worden gedaan voor de bestemming van het behaalde resultaat. Raden en Staten zullen vervolgens in de gelegenheid gesteld worden om ten aanzien van dit voorstel hun zienswijze kenbaar te maken.

De voorlopige jaarstukken worden nu ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd.

Tevens zijn stukken ontvangen in verband met de 1e begrotingswijziging 2021 en de ontwerpbegroting 2022. Voor beide onderwerpen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om, conform de Gemeenschappelijke Regeling, haar zienswijze(n) kenbaar te maken.

De voorzitter is Mark Marshall.