Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 2 juni 2021

Online
19:30 - 23:00 uur

19:30 - 20:30
Digitale sessie A , Het Gesprek I

Regionale Energie Strategie 1.0 NHZ

Digitale sessie B , Het Gesprek II

Bestemmingsplan Bredius

20:45 - 21:45
Digitale sessie A , Thema-uur I

Project Gebiedsontwikkeling rondom Naarderheem te Naarden

Digitale sessie B , Het Gesprek III

Zienswijze grondstoffenvisie en PMD-inzameling

22:00 - 23:00
Digitale sessie B , Het Gesprek III

Zienswijze grondstoffenvisie en PMD-inzameling - Uitloop Gesprek III

Digitale sessie A , Het Gesprek IV

Zienswijze programmabegroting 2022– 2025, jaarstukken 2020 en Rekening-resultaat Regio Gooi en Vechtststreek 2020

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Digitale sessie A

Regionale Energie Strategie 1.0 NHZ

Het Gesprek I

Onderwerpen

 • Regionale Energie Strategie 1.0 NHZ

  In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 30 energieregio’s in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) opstellen. Gemeente Gooise Meren is onderdeel van de energieregio Noord-Holland Zuid (NHZ). De gemeenten, de provincie en de waterschappen in deze energieregio’s hebben elk eigen doelstellingen voor klimaatneutraliteit. De RES helpt om deze eigen doelstellingen te verwezenlijken.

  De energieregio’s maken in de RES afspraken om in 2030 samen 35 terawattuur aan grootschalige hernieuwbare elektriciteit op land op te wekken. Ook wordt in de Regionale Structuur Warmte toegewerkt naar het maken van afspraken over de inzet van regionale duurzame warmtebronnen.

  De gemeenteraad gaat in Gesprek over het al dan niet vaststellen van de RES 1.0 voor de energieregio NHZ. Onderdeel hiervan zijn de zoekgebieden voor grootschalige opwekking van duurzame energie. Ook spreken zij over de doorwerking van de RES 1.0 in het omgevingsbeleid van de gemeente.

  De voorzitter is Marlene Potjer.

   

 • Bijdrage derden

   

   

  Bijgevoegde documenten
Digitale sessie B

Bestemmingsplan Bredius

Het Gesprek II

Onderwerpen

20:45 - 21:45Digitale sessie A

Project Gebiedsontwikkeling rondom Naarderheem te Naarden

Thema-uur I

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de voortgang van de gebiedsontwikkeling rondom Naarderheem in Naarden. De raadsleden worden tijdens het Thema-uur op de hoogte gebracht van de inhoudelijke plannen voor het nieuwe Naarderheem en de procedure en bijbehorende planning rondom het aankomende bestemmingsplan voor dit gebied. Ook worden de raadsleden gevraagd om aandachtspunten zodat deze kunnen worden meegenomen tijdens de derde omgevingstafel en in het ontwerp bestemmingsplan.

De voorzitter is Marlene Potjer.

Digitale sessie B

Zienswijze grondstoffenvisie en PMD-inzameling

Het Gesprek III

In 2020 is het lopende regionale programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) van de GAD geëvalueerd en aansluitend zijn de betrokken wethouders samen met de gemeenteraden aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een nieuwe grondstoffenvisie. De nu voorliggende grondstoffenvisie is het resultaat van dit traject en beschrijft hoe we in de regio Gooi en Vechtstreek met onze grondstoffen en reststromen willen omgaan, en hoe we deze willen inzetten in de weg naar een circulaire en toekomstbestendige economie. Aansluitend bij het Gesprek over deze grondstoffenvisie gaat de gemeenteraad in Gesprek over de wijze van het inzamelen van PMD, en dan met name over de keuze tussen bronscheiding en nascheiding. De grondstoffenvisie zal na vaststelling het kader gaan vormen voor het GAD-uitvoeringsplan.

De voorzitter is Mark Marshall.

Bijgevoegde documenten

22:00 - 23:00Digitale sessie B

Zienswijze grondstoffenvisie en PMD-inzameling - Uitloop Gesprek III

Het Gesprek III
Digitale sessie A

Zienswijze programmabegroting 2022– 2025, jaarstukken 2020 en Rekening-resultaat Regio Gooi en Vechtststreek 2020

Het Gesprek IV

De Regio Gooi en Vechtstreek werkt in opdracht van de gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek. Met de jaarrekening verantwoordt de regio Gooi en Vechtstreek de uitgaven in 2020 zodat de gemeenten in de regio een oordeel kunnen vormen over de financiële gezondheid van de Regio, de mate waarin de (financiële) afspraken zijn nagekomen en de nagestreefde maatschappelijke effecten zijn bereikt. De ontwerpbegroting verwoordt de doelen van de Regio, de activiteiten die ingezet worden om deze doelen te bereiken en de kosten die hiermee gemoeid zijn.

De gemeenteraad gaat in Gesprek over deze en andere financiële stukken van de Regio. In het bijzonder spreken zij onder andere over het voorstel om de Regio te verzoeken de voorgestelde versobering van de dienstverlening op het vlak van afval niet in 2022 geheel door te voeren en het voornemen om bij de Regio aandacht te vragen voor de gevolgen van een beëindiging van het vergoeden van het inzamelen van oud papier door sportclubs, scholen, verenigingen en maatschappelijke organisaties.

De voorzitter is Marlene Potjer.