Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 24 maart 2021

Online
19:30 - 23:00 uur

19:30 - 20:30
Digitale sessie A , Het Gesprek I

Nota van Uitgangspunten Amersfoortsestraatweg 81-85 Bussum

Digitale sessie B , Het Gesprek II

Zienswijze Verkenning naar een financieel gezond sociaal domein

20:45 - 21:45
Digitale sessie A , Het Gesprek III

Notitie Uitgangspunten beoordeling kengetallen

Digitale sessie B , Thema-uur I

Project beheerplannen openbare ruimte- scenario’s

22:00 - 23:00
Digitale sessie A , Thema-uur II

Restauratie Vondelschool

Digitale sessie B , Het Gesprek IV

Zienswijze uittreedovereenkomst Amsterdam GNR en de Gooise Natuuragenda

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Digitale sessie A

Nota van Uitgangspunten Amersfoortsestraatweg 81-85 Bussum

Het Gesprek I

De VOF Bussum wil de voormalige datacentrale van KPN aan de Amersfoortsestraatweg transformeren tot een woongebied. De bestaande bebouwing wordt dan gesloopt en er worden 58 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Minimaal een derde van de te bouwen woningen zal bestaan uit sociale huurwoningen. Deze plannen zijn niet mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan. De gemeenteraad gaat in Gesprek over de Nota van Uitgangspunten; de kaders van waaruit een nieuw (ontwerp)bestemmingsplan wordt opgesteld. Binnen dat bestemmingsplan zouden de plannen wel kunnen passen.

De voorzitter is Floor Elderman.

Digitale sessie B

Zienswijze Verkenning naar een financieel gezond sociaal domein

Het Gesprek II

Sinds 2019 stijgen de uitgaven voor (jeugd)hulp en maatschappelijke ondersteuning gestaag. De groei is financieel onhoudbaar geworden voor veel gemeenten. Hulp en ondersteuning aan inwoners nu en in de toekomst is echter van groot belang. De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek verkenden daarom de gezamenlijke opgaven en de noodzakelijke maatregelen om te komen tot een betere kostenbeheersing en kostenbesparing in het sociaal domein.  Alle gemeenteraden in onze regio wordt om een zienswijze gevraagd over de beheersmaatregelen in de Verkenning. De raadsleden van Gooise Meren gaan dan ook in Gesprek over de aandachtspunten en maatregelen in deze verkenning.

Ook vragen de colleges in onze regio de eigen adviesraden sociaal domein advies uit te brengen op de Verkenning, zodat er bij de vaststelling en uitvoering van maatregelen rekening gehouden kan worden met het perspectief van inwoners en cliënten. De Regio vraagt advies aan de gecontracteerde (jeugd)zorgorganisaties, zodat er bij de vaststelling en uitvoering van maatregelen rekening gehouden kan worden met het perspectief van zorgprofessionals.

De voorzitter is Charles Wiss.

 

20:45 - 21:45Digitale sessie A

Notitie Uitgangspunten beoordeling kengetallen

Het Gesprek III

In de notitie ‘Uitgangspunten beoordeling kengetallen’ wordt het kader voorgesteld voor de beoordeling van kengetallen. De beoordeling van de 5 individuele kengetallen en hun samenhang is wettelijk verplicht en wordt beschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing in de begroting en jaarstukken.

De kengetallen geven, tezamen met het meerjarig overzicht van baten en lasten, de balans en het weerstandsratio, een beeld van de financiële positie van de gemeente. Voor het weerstandsratio zijn er al normen gesteld door de raad, maar nog niet voor de beoordeling van de kengetallen.

De notitie wordt nu aan de raad voorgelegd, zodat het kader al gebruikt kan worden bij het opstellen en toetsen van de voorstellen in de Perspectiefnota 2022, inclusief de keuzes voortkomend uit het traject Duurzame begroting in balans. De uitgangspunten in de notitie worden opgenomen in de nog op te stellen Nota Risicomanagement die later dit jaar zal worden voorgelegd aan de Raad.

De voorzitter is Marlène Potjer.

 

Digitale sessie B

Project beheerplannen openbare ruimte- scenario’s

Thema-uur I

In januari van dit jaar is de gemeenteraad geïnformeerd over het (meer)jarenonderhoudsprogramma en de financieringsbehoefte voor het beheer van de openbare ruimte en gebouwen in Gooise Meren. Ook is toen een projectaanpak gepresenteerd om te komen tot besluiten van de raad over beheerplannen. Raadsleden worden nu bijgepraat over de opbouw en keuzes binnen de scenario’s vanuit de beheerplannen waarover de raad later een besluit neemt.

De voorzitter is Charles Wiss.

22:00 - 23:00Digitale sessie A

Restauratie Vondelschool

Thema-uur II

De Vondelschool stond op de planning om gerenoveerd te worden. Nu de school een monumentenstatus heeft gekregen is er sprake van restauratie in plaats van renovatie. Er is onderzocht welke aanpassingen nodig zijn voor het behalen van de duurzaamheidsambities en het extra krediet dat nodig is voor deze renovatie. Tijdens dit Thema-uur worden raadsleden hierover geïnformeerd.

De voorzitter is Marlène Potjer.

Digitale sessie B

Zienswijze uittreedovereenkomst Amsterdam GNR en de Gooise Natuuragenda

Het Gesprek IV

Al vanaf 2012 wenst de gemeente Amsterdam uit te treden als participant uit het Goois Natuur Reservaat. Vanaf de zomer van 2018 is er vanuit de Gooise gemeenten gezocht naar een oplossing voor de situatie. Inmiddels hebben de gemeente Amsterdam en de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen en Laren overeenstemming bereikt over de uittreding van de gemeente Amsterdam uit het GNR. De colleges van de genoemde Gooise gemeenten hebben ingestemd met de uitkomsten van de onderhandeling, ook het college van Amsterdam heeft ingestemd.

De gemeenteraad van Gooise Meren gaat in Gesprek over de afspraken met Amsterdam omtrent de uittreding. Ook bespreken de raadsleden de Gooise Natuuragenda; een nieuwe manier om samen te werken aan een zo gezond mogelijk ecosysteem in het Gooi. Met de uittreedovereenkomst, in combinatie met de Gooise Natuuragenda, is door de gemeenten beoogd om het lange termijn beheer van het GNR te waarborgen en de waarde van de Gooise natuur zeker te stellen dan wel te versterken.

De voorzitter is Mark Marshall.