Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 29 januari 2020

Van Eedenzaal - Comeniuszaal
20:00 - 23:00 uur

20:00 - 21:00
Comeniuszaal, Het Gesprek I

Goois Natuurreservaat begroting 2020 / Beleidsplan 2020-2023

Van Eedenzaal, Thema-uur I

Beleidskader bewonersplatforms

21:00 - 22:00
Comeniuszaal, Thema-uur II

Herontwikkeling appartementencomplex Vitusstraat 17 Bussum

Van Eedenzaal, Het Gesprek II

Garantstelling Spant!

22:00 - 23:00
Comeniuszaal, Thema-uur III

Realisatie sporthal Bredius Muiden

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
20:00 - 21:00Comeniuszaal

Goois Natuurreservaat begroting 2020 / Beleidsplan 2020-2023

Het Gesprek I

Het GNR heeft vorig jaar aan de deelnemers van de GNR (gemeenten en provincie) de begroting 2020 (inclusief de meerjarenbegroting 2021 – 2023), het beleidsplan 2020 – 2023, het uitvoeringsplan 2020 – 2023 en de begrotingswijziging 2019 toegezonden. De gemeenteraad wordt gevraagd een zienswijze in te dienen op de stukken die GNR heeft opgesteld. Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen en akkoord te gaan met de financiële stukken van GNR.

Van Eedenzaal

Beleidskader bewonersplatforms

Thema-uur I

De raad heeft begin dit jaar de motie Beleidskader Bewonersplatforms aangenomen. In de motie wordt gevraagd een beleidskader te ontwikkelen met hierin op te nemen onder welke voorwaarden een bewonersplatform aanspraak maakt op ondersteuning, aan welke voorwaarden de organisatie van een bewonersplatform moet voldoen (statuten, bestuur, rooster van aftreden, verantwoording, etc.), hoe een samenwerking tot stand komt en wordt beëindigd, en hoe een zekere mate van representativiteit van een wijkplatform voor de inwoners van de wijk/wijken wordt gewaarborgd. De raad wordt tijdens dit Thema-uur geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van deze motie.

Bijgevoegde documenten

21:00 - 22:00Comeniuszaal

Herontwikkeling appartementencomplex Vitusstraat 17 Bussum

Thema-uur II

De raadsleden wordt tijdens dit Thema-uur geïnformeerd over de voorgenomen herontwikkeling van de Vitusstraat 17 in Bussum. Voor deze herontwikkeling wordt een procedure tot vaststellen van een (postzegel)bestemmingsplan voorbereid. Op een later moment is het aan de gemeenteraad om het uiteindelijke (postzegel)bestemmingsplan vast te stellen.

Bijgevoegde documenten

Van Eedenzaal

Garantstelling Spant!

Het Gesprek II

Theater Spant! heeft een langdurige subsidierelatie met de gemeente Gooise Meren. Theater Spant! huurt van TCCS en zij hebben een hoge financieringslast. TCCS heeft de mogelijkheid om bij de Bank Nederlandse Gemeenten een nieuwe lening van € 3,3 miljoen af te sluiten die de financieringslast halveert. Het totale leningsbedrag wordt in 20 jaar afgelost. Alle kosten van de lening komen ten laste van TCCS. De gemeente staat garant voor de lening. Dit is een gebruikelijke gang van zaken. Het college is in deze bevoegd om de garantstelling af te geven, maar de gemeenteraad mag hier eerst nog wensen en bedenkingen over afgeven. De gemeenteraad gaat tijdens deze bijeenkomst in gesprek over de garantstelling van de lening van in totaal € 3,3 miljoen.

Bijgevoegde documenten

22:00 - 23:00Comeniuszaal

Realisatie sporthal Bredius Muiden

Thema-uur III

Er wordt een nieuwe sporthal ontwikkeld op de Bredius te Muiden. Dit als onderdeel van het afgelopen jaar vastgestelde stedenbouwkundige plan Bredius. Tijdens dit Thema-uur wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden en kansen als het gaat om de gewenste programmering van de ruimten in de sporthal, de toekomstige bezetting en de kosten die hiermee gemoeid zijn.

Bijgevoegde documenten