Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 15 november 2023

Categorie
Politieke Avond,
Locatie
Gemeentehuis Bussum
Tijd
19:30 - 23:00 uur
Agenda van
19:30 - 20:30
Raadzaal, Thema-uur I Voedseltransitie in Gooise Meren
Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek I Verordening doelgroepen woningbouw Gooise Meren (706487)
20:45 - 21:45
Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek III Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2024 (706504)
22:00 - 23:00
Vergadercentrum 1e etage, Thema-uur II Kinderraad en kinderburgemeester
Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Raadzaal

Voedseltransitie in Gooise Meren

Thema-uur I

De vraag naar lokaal, duurzaam en gezond voedsel stijgt. De huidige manier van voedsel produceren (en consumeren) veroorzaakt diverse maatschappelijke problemen en uitdagingen. Om die uitdagingen het hoofd te bieden is een fundamentele verandering nodig: een voedseltransitie. 

In dit thema-uur informeert het college de raadsleden over die uitdagingen en de noodzaak van een voedseltransitie. Dit wordt later uitgewerkt in de Voedselvisie Gooise Meren die in 2024 ter vaststelling naar de raad komt.

De voorzitter is Petra Vonk

Vergadercentrum 1e etage

Verordening doelgroepen woningbouw Gooise Meren (706487)

Het Gesprek I

Door het vaststellen van de Verordening doelgroepen woningbouw Gooise Meren (hierna: doelgroepenverordening) krijgt de gemeente meer controle op het bouwen van woningen waar in Gooise Meren behoefte aan is.

De woningmarkt staat onder druk en het aantal ontwikkellocaties in gemeentelijk bezit is beperkt. Het gevolg is dat er niet altijd genoeg sociale en middeldure huurwoningen en betaalbare koopwoningen worden gebouwd. Door gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheid om speciale woningbouwcategorieën vast te leggen in nieuwe bestemmingsplannen (vanaf 2024: omgevingsplannen), kan de gemeente hier meer regie op voeren. 

De raad wordt gevraagd om de doelgroepenverordening vast te stellen maar gaat hierover eerst in gesprek.

De voorzitter is Marjolein Groot Koerkamp

20:45 - 21:45Raadzaal

Visie Onderwijshuisvesting 2023 (680794)

Het Gesprek II

De gemeente heeft als wettelijke taak om te zorgen voor goede huisvesting van scholen. In een Integraal Huisvestingsplan (IHP) worden hierover afspraken tussen de gemeente en schoolbesturen vastgelegd. Hier hoort ook een Programma Aanpak Onderwijshuisvesting (PAO) bij. Een belangrijk vertrekpunt voor het ontwikkelen van een toekomstbestendig IHP is het formuleren van de Visie Onderwijshuisvesting 2023. Hierin staan de kaders waaraan het IHP en PAO aan moeten voldoen. De raadsleden gaan hierover eerst in gesprek.

De raad wordt gevraagd de Visie Onderwijshuisvesting 2023 vast te stellen als basis voor de uitwerking van de vernieuwde IHP en PAO. Daarbij wordt gevraagd kennis te nemen van de “factsheets” over de scholen in Gooise Meren en de prognoses van het aantal leerlingen.

De voorzitter is Frank Wyers.

Vergadercentrum 1e etage

Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2024 (706504)

Het Gesprek III

De Huisvestingswet (2014) biedt gemeenten de mogelijkheid om in een huisvestingsverordening regels vast te leggen over de toewijzing van (sociale) huurwoningen. Door de regels kan ook de urgentievolgorde voor woningzoekenden worden bepaald. In de regio Gooi en Vechtstreek wordt dit regionaal geregeld. Dat betekent dat alle zeven deelnemende gemeenten de huisvestingsverordening vaststellen.

De huidige huisvestingsverordening heeft een geldigheidsduur van vier jaar die afloopt op 1 januari 2024. Om te komen tot de nieuwe huisvestingsverordening is eind 2022 een “bouwstenennota” opgesteld. Hierin zijn alle uitgangspunten voor de nieuwe huisvestingsverordening in opgenomen.

De raad wordt gevraagd om de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2024 vast te stellen.

De voorzitter is Andreas van der Schaaf

22:00 - 23:00Raadzaal

Zienswijze begrotingswijzigingen Regio Gooi en Vechtstreek 2023 (711358)

Het Gesprek IV

De gemeente Gooise Meren werkt samen met verschillende overheden en daarbij wordt vaak gekozen om een organisatie op te richten. Die organisatie voert taken uit voor de samenwerkende partijen en heeft eigen bevoegdheden en een eigen bestuur. Een voorbeeld hiervan is de Regio Gooi en Vechtstreek (Regio G&V). De Regio Gooi en Vechtststreek draagt bij aan de kwaliteit van de fysieke en sociale leefomgeving en zorgt ervoor dat gemeenten door samenwerking hun (wettelijke) taken efficiënter en effectiever kunnen uitvoeren.

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de bestuursrapportage 2023 van de Regio en de bijgevoegde brief als zienswijze in te dienen bij de begrotingswijzigingen 2023-002 van de Regio Gooi en Vechtstreek.

De voorzitter is  Maarten Balzar

Vergadercentrum 1e etage

Kinderraad en kinderburgemeester

Thema-uur II

Tijdens dit thema-uur geeft het college uitleg over de plannen voor een kinderraad en kinderburgemeester. Een kinderraad bevordert de betrokkenheid van de jeugd bij de politiek en het gemeentebestuur. Het is daarbij een educatief middel om kinderen te leren wat de gemeente doet en hoe democratie werkt. Het biedt de mogelijkheid om kinderen tot 12 jaar mee te laten denken over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Begin februari verwacht het college bij de raad terug te komen met een uitgewerkt raadsvoorstel.

De voorzitter is Oscar Rijcken-Voigt.