Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 21 juni 2023

Politieke Avond, Gemeentehuis Bussum
19:30 - 23:00 uur

19:00 - 19:30
Raadzaal , Het Gesprek I

Regionale Samenwerkingsagenda 2023 – 2026

19:30 - 20:30
Raadzaal, Het Gesprek IA

Zienswijze Archiefdiensten GR Gooi en Vechtstreek

Vergadercentrum 1e etage , Het Gesprek II

Nota van Uitgangspunten Naarderbos

20:45 - 21:45
Raadzaal , Thema-uur I

Onderwijshuisvesting als programma / IHP

Vergadercentrum 1e etage , Het Gesprek III

Startnotitie herontwikkeling Ceintuurbaan 281 en 283 te Bussum

22:00 - 23:00
Raadzaal , Thema-uur II

Problematiek en maatregelen Jaarwisseling

Vergadercentrum 1e etage , Het Gesprek IV

Bestemmingsplan '1e herziening bestemmingsplan Buitengebied Huizerstraatweg 113b, Naarden

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:00 - 19:30Raadzaal

Regionale Samenwerkingsagenda 2023 – 2026

Het Gesprek I

De Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) heeft als doel dat de deelnemende raden in de regio Gooi en Vechtststreek de speerpunten van samenwerking voor de komende 4 jaar vastleggen en hierop kunnen sturen.

De Regio heeft in een eerdere fase via een startnotitie een voorstel gedaan voor de onderwerpen waarop de gemeenten samenwerken en ook het doel en de reikwijdte van de samenwerking gepreciseerd. Op basis van de ingediende zienswijzen heeft het Algemeen Bestuur van de Regio een definitief ontwerp van de RSA (2023 – 2026) opgesteld. De Raad wordt gevraagd hiermee in te stemmen.

De voorzitter is Petra Vonk.

19:30 - 20:30Raadzaal, Het Gesprek IA

Zienswijze Archiefdiensten GR Gooi en Vechtstreek

In de regio Gooi en Vechtstreek zijn twee archiefdiensten: het Archief Gooise Meren & Huizen en het Streekarchief Hilversum. Er ligt al geruime tijd het plan om de twee archiefdiensten te laten fuseren tot één regionale archiefdienst: Archief Gooi en Vechtstreek. In de praktijk werken zij al nauw samen. Het doel van de fusie is de vorming van een stabielere en robuustere archieforganisatie, die in staat is om de opgaven (en wettelijke taken) voor de toekomst het hoofd te bieden. Hierbij zal Hilversum als centrumgemeente fungeren.

In de ontwerp gemeenschappelijk regeling (GR) liggen de afspraken vast tussen de deelnemende gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek. De raad wordt gevraagd om hier geen zienswijze op in te dienen. Om de fusie mogelijk te maken, wordt gevraagd om uit de Gemeenschappelijke regeling ‘Streekarchief Gooise Meren en Huizen’ te stappen.

De voorzitter is Marjolein Groot Koerkamp

Vergadercentrum 1e etage

Nota van Uitgangspunten Naarderbos

Het Gesprek II

Onderwerpen

20:45 - 21:45Raadzaal

Onderwijshuisvesting als programma / IHP

Thema-uur I

Door de huidige markt en ambities voor de onderwijshuisvesting moeten er keuzes gemaakt worden. Tijdens dit thema-uur worden de raadsleden geïnformeerd over de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) en de programma-benadering van onderwijshuisvesting. De bestuurlijke besluitvorming over de programma-aanpak en de actualisatie van het IHP wordt in het najaar verwacht.

De voorzitter is Maarten Balzar.

Vergadercentrum 1e etage

Startnotitie herontwikkeling Ceintuurbaan 281 en 283 te Bussum

Het Gesprek III

Het woon-zorg complex Patria (bekend als Joods Bejaardenhuis) aan de Ceintuurbaanweg 281 is in handen gekomen van Ceintuurbaan Vastgoed CV. Woningbouwcorporatie de Alliantie is eigenaar van de locatie op de Ceintuurbaan 283. Zij slaan de handen ineen om op de locaties Ceintuurbaan 281 en 283 een nieuwe, moderne en beeldbepalende woonlocatie realiseren. De ontwikkeling moet een belangrijke kwaliteitsimpuls brengen in dit gebied.

Door de herontwikkeling, die ook een verdichting omvat, kunnen meer woningen in het sociale segment worden toegevoegd dan nu in de huidige bebouwing zijn ingepast. De samenwerking met de Alliantie zorgt ervoor dat de realisatie van betaalbare woningen is verzekerd.

De raad wordt in dit voorstel gevraagd om de Startnotie vast te stellen.

De voorzitter is  Oscar Rijcken-Voigt

22:00 - 23:00Raadzaal

Problematiek en maatregelen Jaarwisseling

Thema-uur II

Het college heeft in een eerdere bespreking toegezegd een thema-uur te organiseren over de gemeentelijke aanpak rondom de jaarwisseling. Aanleiding hiervoor was het besluit van het college om geen algeheel vuurwerkverbod in te stellen tijdens de jaarwisseling 2022-2023. Andere gemeenten in Nederland hadden wel een verbod.

In dit thema-uur krijgen raadsleden informatie over de hoe groot de problematiek is in Gooise Meren. Daarnaast wordt de raad geïnformeerd over de aanpak in Gooise Meren tijdens de jaarwisseling. Tot slot wordt aandacht besteed aan het al dan niet invoeren van een gemeentelijke vuurwerkverbod.  Tijdens het thema-uur is de politie en een ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam aanwezig. In Amsterdam was namelijk wel een gemeentelijk vuurwerkverbod ingesteld.

De voorzitter is Petra Vonk

Vergadercentrum 1e etage

Bestemmingsplan '1e herziening bestemmingsplan Buitengebied Huizerstraatweg 113b, Naarden

Het Gesprek IV

Aan de Huizerstraatweg 113b is op dit moment een (gesloten) tuincentrum gevestigd. Het voornemen is de bestaande gebouwen te slopen en hiervoor in de plaats 30 woningen te realiseren. Om de herontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig.

De initiatiefnemer is in 2012 gestart met de voorbereidingen van de herontwikkeling. Hiervoor zijn door de initiatiefnemer verschillende informatieavonden georganiseerd. In 2017 heeft de initiatiefnemer zijn plan aangepast zodat deze past in de Woonvisie 2017-2022 van Gooise Meren. Het plan bestaat nu uit 2 vrijstaande woningen, 18 twee-onder-een-kapwoningen, 4 woningen in het midden duur segment en 6 sociale huurwoningen.

De voorzitter is Andreas van der Schaaf

Bijgevoegde documenten