Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 23 september 2020

Online
20:00 - 23:00 uur

19:30 - 20:30
Online , Het Gesprek I

Corona ondersteuningsfonds behoud maatschappelijke infrastructuur

Online , Het Gesprek II

Zienswijze risicoprofiel en beleidsplan 2021-2024 Veiligheidsregio

20:45 - 21:45
Online , Het Gesprek III

Algemene Plaatselijke Verordening

Online , Het Gesprek IV

Richting nieuwe Grondstoffenvisie Regio

22:00 - 23:00
Online , Het Gesprek V

Zienswijze MRA begroting en werkplan 2021

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Online

Corona ondersteuningsfonds behoud maatschappelijke infrastructuur

Het Gesprek I

De coronacrisis heeft grote impact op de samenleving. Een flink aantal sectoren raakt ontregeld en heeft steun nodig om overeind te blijven. De rijksoverheid heeft dan ook een breed pakket aan steunmaatregelen om de ergste nood te lenigen. Ook Gooise Meren neemt haar verantwoordelijkheid hierin. Naast uitvoering geven aan de landelijke maatregelen en richtlijnen, zien we het als onze opdracht om –samen met inwoners, ondernemers en organisaties– de vitaliteit van de samenleving zo veel mogelijk vast te houden en te benutten om samen door deze crisis te komen. Het behoud van de economische kracht van de kernen, de zorg en aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving, het tegengaan van ongelijkheid en het overeind houden van het maatschappelijk en cultureel leven zijn voor ons belangrijke uitgangspunten. De vraag is hoe we dit alles zo optimaal mogelijk kunnen faciliteren en zorgen dat we zoveel mogelijk effect in de samenleving kunnen bereiken. De raadsleden gaan in gesprek over een afwegingskader om af te wegen hoe we deze middelen op de meest effectieve en doelmatige manier kunnen inzetten en dat recht doet aan wat zij maatschappelijk en sociaaleconomisch het (aller)belangrijkst vinden. Ook wordt de gemeenteraad gevraagd een ondersteuningsfonds in te stellen en voor dat fonds een bedrag van 1 miljoen euro ter beschikbaar te stellen.

Online

Zienswijze risicoprofiel en beleidsplan 2021-2024 Veiligheidsregio

Het Gesprek II

De Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland hebben een risicoprofiel en een beleidsplan aangeboden. Op beide documenten mogen alle gemeenteraden die binnen deze Veiligheidsregio's vallen een reactie geven. Op basis van deze reacties neemt uiteindelijk het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio's, die bestaat uit de burgemeesters, een definitief besluit over deze stukken.

20:45 - 21:45Online

Algemene Plaatselijke Verordening

Het Gesprek III

De gemeente past de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan. Dat doet de gemeente om de regels duidelijker te maken en om de APV actueel te houden. Dat gebeurt samen met inwoners, ondernemers en de samenwerkingspartners (BOA’s, politie, veiligheidsregio). De gemeenteraad heeft eerder al gesproken over de APV en naar aanleiding van deze bespreking is in dit voorstel een aantal extra artikelen opgenomen. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over de APV.

Online

Richting nieuwe Grondstoffenvisie Regio

Het Gesprek IV

Het regionaal uitvoeringsplan huishoudelijk afval (Van Afval Naar Grondstof, VANG-programma) 2015-2020, loopt dit jaar ten einde. Dit betekent dat de gemeente Gooise Meren samen met de regiogemeenten en de GAD een nieuw grondstoffenprogramma moet ontwikkelen voor de periode na 2020. In dit voorstel zijn drie vraagstukken uitgewerkt en wordt de gemeenteraad gevraagd om een richting te kiezen en hiermee deze vraagstukken te beantwoorden. Op basis van deze keuzes wordt de nieuwe Grondstoffenvisie verder uitgewerkt.

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

22:00 - 23:00Online

Zienswijze MRA begroting en werkplan 2021

Het Gesprek V

De MRA is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Op 30 oktober 2020 ligt het werkplan en de begroting 2020 ter vaststelling voor in de regiegroep MRA. Om de raden in de gelegenheid te stellen wensen en opvattingen mee te geven wordt verzocht om deze uiterlijk 28 oktober kenbaar te maken aan het college, zodat de leden van de Regiegroep MRA deze kunnen inbrengen in de regiegroep van 30 oktober 2020. Zij nemen uiteindelijk het definitieve besluit.

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden