logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 1 september 2021

Online
19:30 - 23:00 uur

19:30 - 20:30
Digitale sessie A , Het Gesprek I

Bestemmingsplan Kop van de Jachthaven Naarden

Digitale sessie B , Het Gesprek II

Verstrekken lening (2e tranche) aan Warmtebedrijf Muiderberg

20:45 - 21:45
Digitale sessie A , Het Gesprek III

Voteren uitvoeringskrediet voor Herinrichten P1 en herstel Muiderbos te Muiden - Voteren uitvoeringskrediet voor inrichtingsplan (w.o. P2) Schootsvelden Zuidoost Muiden

Digitale sessie B , Het Gesprek IV

Jaarstukken 2020; begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 GNR

22:00 - 23:00
Digitale sessie A , Het Gesprek V

Zienswijze concept samenwerkingsafspraken MRA

Digitale sessie B , Het Gesprek VI

Beleidsnota Buitenreclame 2021

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Digitale sessie A

Bestemmingsplan Kop van de Jachthaven Naarden

Het Gesprek I

Alleen raadsleden en wethouder. Meesprekers zijn op 23 juni geweest.

Op het terrein van de jachthaven is in 2015 het voornemen ontstaan om vier woningen te bouwen. De voorgenomen woningbouw past echter niet in het huidige bestemmingsplan. Daarom is een nieuw bestemmingsplan nodig waarmee de realisatie van maximaal vier woningen mogelijk gemaakt kan worden. Tijdens de eerdere bespreking voor het zomerreces zijn verschillende zorgen geuit en vragen gesteld door meesprekers en aanwezige raadsleden. Het college heeft hierop een schriftelijke reactie gegeven. Bij de vervolgbespreking op 1 september zullen de raadsleden het Gesprek met het college over het ‘Bestemmingsplan Kop van de Jachthaven Naarden’ vervolgen.

De voorzitter is Marlene Potjer.

Digitale sessie B

Verstrekken lening (2e tranche) aan Warmtebedrijf Muiderberg

Het Gesprek II

De raad gaat in Gesprek over het voornemen van het college om het tweede deel van een lening toe te kennen aan het Warmtebedrijf Muiderberg. Nadat de raad eerder al had ingestemd met een eerste deel (€600.000), wordt de raad nu gevraagd in te stemmen met het tweede deel (€900.000) om de ontwikkeling van een nieuw coöperatief warmtenet in Muiderberg voor te bereiden. Hiermee kunnen de ruim 1500 woningen in Muiderberg aardgasvrij worden. De totale lening is begroot op €1,5 miljoen en met de lening kunnen alle werkzaamheden van de voorbereidende fase worden uitgevoerd. Daarna wordt bepaald of de realisatie van het warmtenet in Muiderberg haalbaar is en gerealiseerd zal worden.

De voorzitter is Jos de Lange.

20:45 - 21:45Digitale sessie A

Voteren uitvoeringskrediet voor Herinrichten P1 en herstel Muiderbos te Muiden - Voteren uitvoeringskrediet voor inrichtingsplan (w.o. P2) Schootsvelden Zuidoost Muiden

Het Gesprek III

Bij dit Gesprek legt het college twee raadsvoorstellen voor aan de gemeenteraad voor het toewijzen van kredieten waarmee uitvoering kan worden gegeven aan twee inrichtingsplannen die onderdeel zijn van het gebiedsprogramma ‘Verder met de Vesting Muiden’. Beide voorstellen beogen de historische landschapsstructuur van de ‘Schootsvelden van Muiden’ te herstellen zodat deze recht doet aan de cultuurhistorie, natuur- en toekomstwaarden en ruimte biedt voor recreatief gebruik. Daarbij draagt het bij aan een heldere en mooie entree van Muiden met goede bereikbare parkeervoorzieningen. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de raadsvoorstellen maar gaat daarover eerst in Gesprek.

De voorzitter is Marlene Potjer.

Bijgevoegde documenten

Digitale sessie B

Jaarstukken 2020; begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 GNR

Het Gesprek IV

Het Goois Natuurreservaat geeft met de begroting invulling aan haar opdracht om een goede bescherming te bieden van de natuur- en landschappelijke waarde van het Gooi. Omdat de raad nauw betrokken is bij de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen van het Goois Natuurreservaat, wordt hem gevraagd kennis te nemen van de jaarstukken 2020, de eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 van het Goois Natuurreservaat. Ook wordt de raad gevraagd om te besluiten geen zienswijze in te dienen voor de bovenstaande stukken.

De voorzitter is Mark Marshall.

Bijgevoegde documenten

22:00 - 23:00Digitale sessie A

Zienswijze concept samenwerkingsafspraken MRA

Het Gesprek V

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een samenwerkingsverband van 32 gemeenten, 2 provincies en de Vervoerregio Amsterdam. Aan de samenwerking ligt een convenant ten grondslag. In maart 2021 heeft de transitiecommissie een advies opgeleverd over zowel de doelen en profilering van de MRA als over de governance. Daar heeft onze raad een zienswijze op gegeven. Op basis van dat voorstel, de inbreng van raden en Staten en een aantal sessies met bestuurders en raadsleden zijn concept samenwerkingsafspraken opgesteld. Deze worden nu eerst ter consultatie aan de raden en Staten voorgelegd. Na verwerking van de inbreng worden de definitieve samenwerkingsafspraken voorgelegd ter besluitvorming.

De voorzitter is Marlene Potjer.

Digitale sessie B

Beleidsnota Buitenreclame 2021

Het Gesprek VI

Onderwerpen

  • Beleidsnota Buitenreclame 2021

    Op dit moment is er geen uniform beleid vastgesteld voor buitenreclame in Gooise Meren. De gemeenteraad wordt daarom gevraagd om een reactie op de ‘Beleidsnota Buitenreclame 2021’. Hierin zijn kaders opgenomen waarbinnen reclame in de openbare ruimte mogelijk moet zijn. De voorliggende nota richt zich daarbij op het behouden en verbeteren van de openbare ruimte, het genereren van extra inkomsten en het formuleren van de uitgangspunten voor aanbestedingsprocedures voor nieuwe reclamecontracten. De raad is eerder geïnformeerd over de uitgangspunten voor het opstellen van het beleid voor buitenreclame en zal nu in Gesprek gaan over het resultaat.

    De voorzitter is Charles Wiss.

    Bijgevoegde documenten
  • Inbreng derden

    Bijgevoegde documenten